January 2010

You are currently browsing the monthly archive for January 2010.

Berno kelionė
■■TTTTTTTTTTfia
5
^ ^ ienas   karalius   siuntė   savo   stiprų   berną
4 Įj anan pasaulin išsiklausti, kada sulauks savo
^ < dukros, kuri jau ketveri metai ten išvežta.
* ^ Bernas ėjo pirmą dieną, užklupo vakaras, ir
■< ■* jis užsuko į vieną dvarą pernakvoti. Tačiau
■ ■iAAAAAiAiiiHi tame dvare nebuvo nė lašelio vandens: visi
šaltiniai tenai tekėjo į kitą pusę ■— į požemius, o ne į viršų, kaip ki-
tur. Dvaro žmonės prašė, kad bernas aname pasaulyje paklaustų,
kiek dar laiko jie turės be vandens troškulį kęsti.
Antros dienos vakare užsuko į tokią vietą, kur ugnies nebuvo. Ir
čia žmonės prašė sužinoti aname pasaulyje, kiek laiko dar turės
be ugnies gyventi.
Trečią dieną priėjo didelę upę, už kurios jau anas pasaulis. Ant
kranto sėdėjo keltininkas, ir jis paprašė:
— Klausyk, pasiteirauk ten nuėjęs, ar aš nė valandėlės negausiu
atsikvėpti: visą amžių čia tūnau, kad bent trumpai mane kas pa-
vaduotų.
Bernas persikėlė per upę, įžengė į aną pasaulį ir laimingai rado
karalaitę, kurios ieškojo. Tuojau trumpai apsakė, ką kelyje matęs
ir kaip čionai atėjęs. Toji sako:
— Gerai, gerai! Bet slėpkis tučtuojau į kampą, kad mano vyras
grįžęs tavęs nepamatytų.
Bernas pasislėpė. Parėjus vyrui, karalaitė tuojau klausia:
— Vyreli, pokaičio užmigusi, sapnavau, kad keltininkas norįs
pasilsėti. Kas dirbs jo vietoje?
Gerai.
Gerai.
Gerai.
— Tegul jis ryt^ ką per upę keldamas, pagal saulę apsuka laivę
tris kartus ir sako”: „Kilnok dabar jau tu su saule!” Jis pasidarys
laisvas, o tasai keleivis turės jo vietoj likti!
— Ak taip! Bet aš dar sapnavau, kad vienoj vietoj žemėje ug-
nies nesą.
— Iš tikrųjų nėra. Bet jeigu kas galėtų j ąžuolo pūzrą kibirkštį
įskelti, tai ugnies į valias turėtų.
— Ak taip! Ir dar sapnavau, kad viename dvare visi šaltiniai
į kitą pusę, į žemę, teka.
— Taip ir yra. Bet jeigu keturiems bėriems arkliams surištų
uodegas ir pagal saulę tris kartus aplink dvarą apvarytų, tai šal-
/ tinių vandenys imtų paskui juos plūsti ir tik į tą pusę tekėtų.
— Ak taip! Žinai, dar sapnavau, kad prieš ketverius metus čio-
nai kokia karalaitė apsigyvenusi, ar ji galėtų pas tėvą grįžti?
— Galėtų. Jei aukso lėkštę neštų pagal saulę ir sidabro šaukštu
vis joje ratą suktų pasauliui, tai prieitų vietą, kur upė’ kelio
nepastoja, ir namo parsigautų.
Gerai. Bernas visa tai išgirdo. Kitą rytą jis patyliukais nuskubėjo
pas keltininką ir sako:
— Jei tu mane atgalios perkertum, tai pamokyčiau, kaip išsi-
vaduoti. O jei ne, abu čionai supūsim.
Šitai išgirdęs, keltininkas kelia jį per upę ir vis ragina:
— Na tai pasakyk, pasakyk gi!
Tačiau bernas nesako, kol iš laivės neišlipęs, kitaip pačiam tektų
jo vietoje likti. Kiek nuo upės paėjęs, sako:
— Kelk ką nors per upę, suk laivę pagal saulę tris kartus ir
sakyk: „Dabar tu mano vietoj kilnok su saule!” Šitaip išsivaduosi.
Bernas išskubėjo į žemės paviršių. Pakeliui dar įskėlė žmonėms
ugnį, dvare vandenį išgavo, o paskui sidabriniu šaukštu ėmė sukti
ratą aukso lėkštėje, pagal saulę ją nešdamas. Neilgai laukus kara-
laitė iš požemių viešpatijos parėjo namo. Karalius iš džiaugsmo ją
už berno išleido.

Vienas   karalius   siuntė   savo   stiprų   berną anan pasaulin išsiklausti, kada sulauks savo dukros, kuri jau ketveri metai ten išvežta.

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Gyvačių karalienės karūna
P
artą  pelkių  sausintojai  ant  vieno  kemso
4* užėjo ilgą gyvatę, kuriai ant galvos buvo
nedidelė, bet graži karūnėlė. Vienas senas
+ < darbininkas pasakė, kad tai būsianti gyvačių
^^Aaaaaaaaaaa-* * karalienė. Jis iš senų žmonių girdėjęs, kad
■■aaaaaaaaaaab ■ kas tokią karūną gaunąs, tas galįs paskui
visokius nuostabius daiktus daryti. Tačiau gyvatės karūną nuimti
nelengvas daiktas: kitos gyvatės iš paskos vejasi. Daugis mėginę
ją įsigyti, bet retam kuriam pavykę — gyvatės nugalėdavusios.
Darbininkų tarpe radosi koks drąsus stiprus jaunikaitis, kuris pa-
noro išbandyti savo laimę. Netoli nuo pelkės buvo tokia daržinėlė,
ir visi sutarė tenai nuo gyvačių slėptis. Kad jos taip lengvai į dar-
žinę neįsigautų, sienas ir stogą storai ištepė derva. Kai viską pa-
darė, kiti darbininkai pasislėpė daržinėje, tik tasai drąsuolis pasiėmė
arklį ir nujojo pas gyvačių karalienę. Gyvačių karalienės karūną
nutraukęs, greitai šoko ant arklio ir atidūmė į daržinę. Vos spėjo
užsidaryti — prisirado nežinia iš kur baisybė gyvačių ir atsiginė iš
paskos: vienos skriste skrido, kitos, ratilais susilenkusios, kaip
tekiniai ritosi. Gyvatės šoko daržinės sienomis šliaužti, bet per
dervą kur čia pasirangysi.
Pelkių sausintojai kelias dienas išbuvo daržinėje užsidarę, nes
niekas nedrįso laukan išeiti. Galop po kelių dienų išėję pamatė,
kad visa daržinė juodomis gyvatėmis aplipusi. Vienos dar buvo
leisgyvės, kitos saulėkaitoje ir dervoje nusibaigusios. O tasai drą-
suolis iš tiesų buvo laimingas ir galėjo daug gero padaryti. Nuo to
laiko jis gyveno pertekęs, bet ir savo buvusių draugų neužmiršo.

Kartą  pelkių  sausintojai  ant  vieno  kemso užėjo ilgą gyvatę, kuriai ant galvos buvo nedidelė, bet graži karūnėlė. Vienas senas darbininkas pasakė, kad tai būsianti gyvačių karalienė. Jis iš senų žmonių girdėjęs, Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Teisuolis ir Klastuolis
Ū   ~w ~y   33
► ►        \J[      ^ artą gyveno du karaliai: Teisuolis ir Klas-
tuolis. Atsitiko, kad juodu susiėjo kito kara-
<< liaus pilyje, kur abudu atvyko jo dukrai
pirštis. Jai labiau tiko Teisuolis, bet tėvas
trumpai drūtai pasakė:
— Kuris   iš   judviejų   galėsit  deimanto
obuoliais dukrą atpirkti, tam ją ir atiduosiu!
Nieko nepadarysi — abu jaunikiai nuleidę galvas grįžta namo.
Teisuolis eina ir kelyje patinka seną senutėlį. Tas klausia:
— Sūnau, kokia nelaimė ištiko? Ko toks nuliūdęs?
— Kur nenuliūsi? Ėjau karalaitei pirštis, bet jos tėvas reikalauja
deimanto obuolių. Kur gausiu tokių brangenybių?
— Nieko, sūnau! Aš tau pagelbėsiu. Še aukso žiedą; kai tik pa-
sukiosi ant piršto, tuojau atskris oro dvasios ir padės tau deimanto
obuolių ieškoti. Bet gali atsitikti, kad jos vis tik neras, todėl paimk
dar šitą skiltuvą; kai tik jį brūkštelsi, tuojau atlėks ugnies dvasios
ir padės tau obuolių ieškoti. Bet gali atsitikti, kad ir jos neras, todėl
paimk dar šitą mažą taurelę. Pavartyk ją kišenėje, tuojau atsiras
vandens dvasios ir padės tau deimanto obuolių ieškoti.
Teisuolis iš širdies padėkojo už tokias dideles dovanas ir tuojau
ėmė aukso žiedą sukioti. Atsirado oro dvasios: ką įsakysiąs? Taip ir
taip — Teisuolis apsako. Oro dvasios išsisklaido į visus pašalius ir
ieško kiaurą dieną. Vakare parsiranda su tokia žinia:
— Išnaršėm visą orą skersai išilgai, bet deimanto obuolių savo
valdose neradom.
Antrą rytą Teisuolis brūkštelėjo skiltuvą. Atsirado ugnies dva-
sios: ką įsakysiąs? Taip ir taip — šis apsako. Ugnies dvasios išsi-
sklaido į visus pašalius ir ieško kiaurą dieną. O vakare parsiranda
nieko nepešusios:
— Išnaršėm skersai ir išilgai, tačiau deimanto obuolių savo val-
dose neradom.
Trečią rytą Teįsuolis pavartė kišenėje taurelę. Atskrido vandens
dvasios: ką įsakysiąs? Taip ir taip — šis apsako. Vandens dva-
sios išsisklaido po visus vandenis ir ieško kiaurą dieną. Vakare
parsiranda su geresnėmis naujienomis:
— Už upės yra kalnas, o kalne šaltinis. Tas šaltinis mums sakė,
kad kalno viduje žemės dvasios sergėjančios deimanto obuolius. Bet
tu dar turįs žemės dvasių valdžios ženklą gauti, kitaip jos obuolių
neatiduosiančios. Tiek težinom, kad tas valdžios ženklas yra nedi-
delė mentelė, kuri saugoma kalne už vartų.
Tai išgirdęs, Teisuolis tuojau nusimetė švarką ir puolė raustis į
kalną, ieškoti tos mentelės. Rausėsi, rausėsi visą dieną — nė iki
vartų neprisirausė. Rausėsi visą naktį ir antrą dieną lig pietų, tada
pasiekė vartus, tokius didelius, plačius, iš vario kaltus, spyna už-
rakintus. Beliko dar nuo • slenksčio žemes atkasti, tada bus galima
spyną atrakinti ir vartus atkelti. Bet Teisuolis galvoja: „Baisiai pa-
vargau, nė rankų nebepakeliu — atsipusiu nedaugutį.”
Jis atsisėdo pailsėti, bet, kai buvo nuvargęs, kaip mat ir užmigo.
Ir Klastuolis tom dienom obuolių ieškojo, ir iš raganos patarimą
gavo. Toji primokė:
— Eik už upės, ten kalno viduje obuoliai paslėpti!
Ir lyg tyčia: kaip tik tuo laiku, kai Teisuolis miegojo, Klastuolis
ateina prie kalno, pamato atkastus vartus ir žėrintį žiedą ant Tei-
suolio piršto. Jis pagalvojo: „Tai žiedo puikumėlis! Numausiu jį
paslapčiom ir padovanosiu jaunajai, tada teisingai išeis: tėvui bus
obuoliai, o jai žiedas.”
Klastuolis tyliai tyliai, kaip katinas, pirštų galais prisėlino prie
Teisuolio ir numovė žiedą, kur senelis buvo dovanojęs. Bet, mau-
damas žiedą, jis mažumą pasukiojo, ir tuojau oro dvasios atskrido:
ką įsakysiąs?
—■ Ką įsakysiu? Aš tiktai norėjau deimanto obuolius rasti!
— Deimanto obuolius čia pat už vartų žemės dvasios sergsti.
Jei vartus atidarysi ir paimsi žemės dvasių valdžios ženklą, mažą
mentelę, tai dvasios obuolius atiduos.
Klastuolis tuojau atkapstė slenkstį, atrakino vartus, ten pat už
jų rado mažą mentelę ir ėmė nuo jos dulkes valyti. Bet kai tik
mentelės kotuką patrynė, atsirado žemės dvasios: ką įsakysiąs?
— Ką įsakysiu? Deimanto obuolių norėjau!
Tai pasakius, žemės dvasios įsigavo į kalno vidų ir išnešė pilną
krepšį deimanto obuolių. Klastuolis džiūgaudamas nuskubėjo į ka-
raliaus pilį: tėvui atidavė deimanto obuolius, o dukrai siūlė aukso
žiedą. Bet karalaitė neėmė žiedo, ji sakė:
— Ką padės žiedai, jei nemyliu tavęs. Jeigu Teisuolis žiedą at-
neštų, tada priimčiau!
Tačiau Klastuolis tokio atsakymo neėmė į galvą, nuėjo pas tėvą
ir sako:
— Imk! Kas tau draudžia? Rytoj vestuves šoksim!
Iš ryto dukra meldžia tėvą, kad vestuves dar nukeltų, bet niekas
negelbėjo: Klastuolis spiria, kad negaištų. Tai išgirdusi, dukra
daugiau nebeprašė, o patyliukais išsprūdo pro mažąsias dureles ir
pasislėpė miške. Tik po geros valandos tėvas su Klastuoliu susi-
griebė, kas čia nutiko, bet jau per vėlai. Klastuolis eina namo su
ilga nosimi. Tačiau kelyje jam toptelėjo galvon aukso žiedas. Jis
beregint pasukiojo žiedą, oro dvasios ir čia: ką įsakysiąs?
— Greitai ieškokit, kur mano nuotaka pabėgusi!
Oro dvasios išsisklaidė į visas puses ir kaip mat su žinia grįžta:
— Tavo nuotaka miške gailias ašaras lieja!
— Oi, kaip gerai! Tuojau neškit ją į mano pilį, o aš namo skubė-
siu jos laukti.
Ir oro dvasios lengvut lengvutėliai paėmė karalaitę ant rankų ir
nunešė į Klastuolio pilį. Jis karalaitę pasitiko šypsodamasis, o ta
rauda ir rauda, nė žodžio neprataria.
O Teisuolis pabudęs rankas grąžo ir basiai gailauja, kad žiedas
pavogtas ir mentelė su obuoliais paimti. Jis brėžtelėjo skiltuvą ir
paklausė ugnies dvasias, kas paėmė mentelę ir obuolius.
— Klastuolis!—atsakė jam dvasios…
Pavartė kišenėje taurelę ir paklausė vandens dvasias, kas žiedą
pavogė.
— Klastuolis!—atsakė jam dvasios.
— Tai eikite visos dvasios ir ieškokite, kur yra Klastuolis su
žiedu!
Dvasios išsisklaidė į visas puses ir greit pranešė tokią žinią:
— Klastuolis su žiedu, mentele ir sužadėtine savo pilyje gyvena.
Mentelė pilies rūsyje paslėpta, o žiedą jis pats ant piršto mūvi.
Tai išgirdus, Teisuoliui užsidegė širdis, ir jis tuojau nuskubėjo
sužadėtinės variuoti   Prmin T-rl–*-……
— Obuolių atnešiau, duok dukrą!
dens dvasioms mentelę iš rūsio atnešti,
žemės dvasių pagalbon pasišaukti. Kai į<
nuėjo, vandens dvasios paslapčiomis rū^
mentelę išnešė. Tada Teisuolis nusiuntė K
— Jūs, ugnies dvasios, deginkite Kla^
skausmo. Jūs, vandens dvasios, liepsnas
Klastuolis nesudegtų. O jūs, žemės dvasį-
piršto.
Gerai, visos dvasios puolė į darbą. O
pasukiojo žiedą ir manė paliepti oro dvąSj
Tačiau išėjo antraip: juo oro dvasios lą^
smarkiau liepsnojo — niekas negelbėjo, nu^
Teisuolis dabar vėl turi visas dvasias
ko jis daug!■vu lauks? Tuojau pasukiojo –
prisakė atnešti nuotaką, o podraug ir K]įS
lį pamačiusi, iš džiaugsmo ant kaklo jam p
vėjo nukoręs galvą ir galvojo: „Dabar ^
sumals.”
Tačiau Teisuolis nieko nedarė, tik šitokiu^ ^
* — Klastingas buvai, tai nešiok klastinį;
Vandens dvasios jam kaktoje išrašė že^
išdegino, kad amžinai neišnyktų.
Tada Teisuolis pasiėmė sužadėtinę, nuėj^
ves ir laimingai sau gyveno.
sužadėtinę
„____uua rūsio pamatus pragraužė ir
…^dc iada Teisuolis nusiuntė visas dvasias žiedo atimti:
— Jūs, ugnies dvasios, deginkite Klastuolj mėlyna liepsna ligi
skausmo. Jūs, vandens dvasios, liepsnas gesinkite vandeniu, kad
Klastuolis nesudegtų. O jūs, žemės dvasios, numaukite žiedą nuo
piršto.
Gerai, visos dvasios puolė į darbą. O Klastuolis, bėdą išvydęs,
pasukiojo žiedą ir manė paliepti oro dvasioms liepsnas išblaškyti.
Tačiau išėjo antraip: juo oro dvasios labiau puolė, juo liepsnos
smarkiau liepsnojo — niekas negelbėjo, numovė žiedą.
Teisuolis dabar vėl turi visas dvasias savo valdžioje. Ir, žinoma,
ko jis daugim lauks? Tuojau pasukiojo žiedą ir oro dvasioms
prisakė atnešti nuotaką, o podraug ir Klastuolį. Nuotaka, Teisuo-
lį pamačiusi, iš džiaugsmo ant kaklo jam puolė. O Klastuolis sto-
vėjo nukoręs galvą ir galvojo: „Dabar mane Teisuolis į miltus
sumals.”
Tačiau Teisuolis nieko nedarė, tik šitokius žodžius tarė:
— Klastingas buvai, tai nešiok klastininko ženklą ant kaktos!
Vandens dvasios jam kaktoje išrašė ženklą, o ugnies dvasios jį
išdegino, kad amžinai neišnyktų.
Tada Teisuolis pasiėmė sužadėtinę, nuėjo pas tėvą, atšoko vestu-
ves ir laimingai sau gyveno.

Kartą gyveno du karaliai: Teisuolis ir Klastuolis. Atsitiko, kad juodu susiėjo kito karaliaus pilyje, kur abudu atvyko jo dukrai pirštis. Jai labiau tiko Teisuolis, bet tėvas trumpai drūtai pasakė:

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Krepšy, atsidaryk!
p
m■▼tyytvtyttt*■
fJttytytyyyty””
£ IjT artą   varguolis   papylė   aint   stalo   miltus
£ vm. <■+ džiovinti. Tik ūmai kilo didelis vėjas ir iš-
► ¥ ■ jBl < ■* pustė visus miltus po kiemą. Žmogelis supy-
► ► ko ant Vėjo ir užsimetė jį surasti. Ejo, ėjo ir
► ■* sutiko senelį. Klausia jį:
■ ■aaaaaaaaaaaSS     — Ar nežinai, kur Vėjas gyvena?
— Žinau!—sako senelis.— Eik tiktai šituo takeliu, kur eglaitėm
apaugęs, ten vienoj oloj Vėjas ir gyvena.
Žmogelis nuėjo į tą olą ir rado ten tokį didelį vyrą su storom
lūpom. Tai ir buvo Vėjas. Jis klausia žmogelį:
— Ko atėjai pas mane?
— Tu man miltus išpustei. Atiduok mano miltus!
Vėjas sako:
— Ana va prie sienos ant vagio mano krepšys kabo. Tu tik pa-
sakyk: ,.Krepšy, atsidaryk!” Tada turėsi ir valgymų, ir gėrimų.
Žmogelis nuėjo į mišką, atsisėdo ant kelmo ir sako:
— Krepšy, atsidaryk!
Krepšys tuojau atsidarė, o jame valgymų ir gėrimų — kokių nori.
Jis gerai prisikirto ir begal apsidžiaugė. Parėjęs namo, įžengė į
trobą ir sako pačiai:
— Kelkis valgyti!
Pati atsikėlė, priėjo prie stalo, o vyras padėjo savo krepšį ir sako:
— Krepšy, atsidaryk!
Kaip mat visko pilnas stalas. Abudu atsisėdo ir valgo, ir geria.
Varguolis turėjo turtingą brolį, kuris buvo labai šykštus ir pavy-
dus. Varguoliui broliui jis niekada nepagelbėjo. O varguolio širdis
buvo minkšta, ir jis tuojau pasikvietė turtingąjį brolį prie savo sta-
lo. Brolis prikibo klausinėti:
— Kur tu gavai tą krepšį?
—-
— Iš Vėjo. ■<;
— Kur tą Vėją radai?
Žmogelis jam viską ir išpasakojo nuo pradžios ligi galo. Brolis
bemat susitaisė į kelionę ir ateina pas Vėją. Vėjas jį klausia:
— Ko tu čia atėjai?
Brolis sako:
— Kad mano broliui davei krepšį, tai ir man duok!
— Va ten ant vagio kabo, pasiimk ir sakyk: „Krepšy, atsida-
ryk!”— tuojau gausi, ko tau reikės.
Turtuolis parėjo namo, padėjo krepšį ant stalo ir šaukia:
— Krepšy, atsidaryk!
Iš krepšio iššoko dvylika vyrų su rimbais ir ėmė jį lupti. Tol lupo,
kol jis kojas nukratė.

Kartą   varguolis   papylė   ant   stalo   miltus džiovinti. Tik ūmai kilo didelis vėjas ir išpustė visus miltus po kiemą. Žmogelis supyko ant Vėjo ir užsimetė jį surasti. Ejo, ėjo ir  sutiko senelį. Klausia jį:

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , , ,

Šykštus šeimininkas
■■▼TTYYVTYTTTM V
lt ^ 55
► ►      M    i      -4-4  yveno kartą du kaimynai: vienas visko per-
► ►     M 44 tekęs, bet šykštus, antras labai neturtingas,
► ► bet dosnus. Šykštusis, turtingasis, niekada
► ► ^ neduodavo elgetai nė duonos kriaukšlio, o
a£ skurdžius visuomet dalindavosi paskutiniu
■ kąsniu.
Vieną vakarą pas šykštuolį atėjo senas žilas elgeta ir prašo nakvy-
nės ir vakarienės. Šykštuolis neduoda:
— Kas čia visus pakeleivius priguldys ir privalgydins. Tik vieną
pašersi, tai pradės eiti eilėmis — plaukus nuo galvos nuės.
Elgeta nuėjo į kitą gyvenimą, pas vargingąjį šeimininką. Tas
tuojau, nieko neklausęs, atneša jam čiužinį ir kviečia prie stalo val-
gyti virtų pupų. Elgeta pavalgė, išsimiegojo, o rytą išeidamas pa-
duoda šeimininkui vieną pupą, kad ją pasodintų. Šeimininkas ją tą
pačią dieną ir pasodino.
Kitą rytą pupa jau sulig troba ir margų žiedų pilnut pilnutėlė. Tre-
čią rytą didelės, kuplios šakos kaip pilte pripiltos juodų ankščių.
Ankštys pačios aižosi, ir pupos žemėn byra. Šeimininkas nespėja jų
rinkti.
Kitą rytą pupa vėl pilna margų žiedų, vėl juodos ankštys pačios
aižosi, ir pupos kaip kruša žemėn byra. Iš visų pašalių tik važiuo-
ja žmonės pupų pirkti, varguolis šeimininkas vos spėja pinigus skai-
čiuoti. Ir taip ligi pat pirmojo sniego. Varguolis dabar ir už’patį
dvaro poną turtingesnis.
Jo šykštusis kaimynas ėmė pavyduliauti.
— Ką čia reiškia elgetą vieną kartą pavalgydinti, jeigu už tai ga-
li toks turtingas pasidaryti. Kuris gi taip nedarytų?— šykštuolis ėmė
visiems kalbėti.
Kitą rudenį apie tą patį metą pas šykštuolį vėl ateina koks elge-
ta ir prašo nakvynės ir valgyti. Šykštuolis tuojau” klausia, ar elgeta
turįs pupą už nakvynę. Elgeta atsako turįs.
— Duok šen pupą, tada galėsi likti nakvoti!
Elgeta paduoda pupą ir atgula miegoti. Kitą rytą šeimininkas taip
jau nenustygsta sodinti pupą, jog nebesulaukia, kol elgeta pats
išeis — šoka jį varyte varyti. Elgeta išeina, o šeimininkas skuba
pupą sodinti. Sodindamas jis pastebi, kad pupa lyg ir kruta. „Rei-
kia skubėti pasodinti!—galvoja jis.— Daigas jau kalasi.”
Kitą rytą pupa jau sulig troba ir šakas virš visko išskleidusi. O
kuplios šakos pilnos margų žiedų. Rytdienai šeimininkas susikviečia
talkon visus savo gimines ir artimuosius pupų rinkti.
Vos tik auštant šeimininkas jau kieme ir tik laukia, kada juodos
ankštys ims aižytis ir pupos pasipils. Va ankštys jau ima aižytis, bet
iš jų pradeda birti ne pupos, kaip jis tikėjosi, o didelės, žalios kir-
mėlės, kurios viską ryja, kas tik papuola. Šykštuolis taip išsigando,
kad čia pat brinktelėjo negyvas. Kiti namiškiai išlakstė.
Kai jie kitą dieną pagrįžo, nei pupos, nei šeimininko, nei kito ko-
kio gyvo daikto namuose neberado. Kirmėlės viską suėdė, paliko
plikas sienas ir tada pačios prapuolė.

Gyveno kartą du kaimynai: vienas visko per tekęs, bet šykštus, antras labai neturtingas, bet dosnus. Šykštusis, turtingasis, niekada neduodavo elgetai nė duonos kriaukšlio, o skurdžius visuomet dalindavosi paskutiniu  kąsniu.

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Trys Laimos išpildyti norai
|3
o pasaulį vaikščiodama, Laima vėlų žiemos
vakarą užsuko į vienus namus sušilti. Išeida-
ma ji pasišaukė šeimininkę ir sako:
— Kad leidai man sušilti, išpildysiu tris
tavo norus!
— A! Tai kad ant krosnies dešra keptų!—
skubiai pasakė šeimininkė.
Ir akies mirksniu dešra tik kepa, tik čirškia.
O šeimininkas prišoko prie jos:
— Ak tu, neišmanėle! Geriau ta dešra tau panosėj karotų. Ar ne-
galėjai pinigų, turto paprašyti?
Kai tik šeimininkas taip pasakė, tuojau jo žodžiai išsipildė — deš-
ros ringė ir kabo pačiai panosėje, ir nutraukti negalima. Išsigando
vyras ir prašo Laimos, kad atimtų tą dešrą iš panosės.
Laima atėmė ir išeidama sako:
— Ne jūs pirmutiniai lengvabūdiškai mano dovanas švaistot. Tris
jūsų norus išpildžiau — sudieu!
Trys Laimos išpildyti norai
Po pasaulį vaikščiodama, Laima vėlų žiemos vakarą užsuko į vienus namus sušilti. Išeidama ji pasišaukė Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Bėdžiaus brolio nelaimė
tt + +
■ ■AiAiAliAiiilg
■ ■A AAAAAAAAAAm ■
yveno du pusininkai: vienas turtuolis, antras
bėdžius. Tas bėdžius nei koks girtuoklis bu-
vo, nei koks švaistūnas — dirbo plušo kiek
galėdamas, o prasigyventi niekaip nesten-
gė — vargšas buvo, vargšas ir liko. O galop
ir visai riesta pasidarė: turtuolis už skolą
rengėsi jo paskutinę karvutę atimti.
Vieną vakarą jis sėdi pirkioje prie stalo baisiai nusiminęs, ir gal-
voja apie savo nelaimę. Ūmai užkrosnyje kažin kas taip linksmai
užsmuikavo, jog kojos pačios pradėjo kilnotis. Visas bėdas užmir-
šęs, jis ėmė asloje trypti, net viskas rūksta. Šoko, šoko, kol atsišoko,
taip nuvargo, kad kvėpčiodamas sudribo ant suolo, o kojos vis tiek
pačios kyla, dar šokti nori. ,,Tai monai! —pagalvojo jis.— Pats šok-
ti nebenoriu, o kojos nori. Koks kipšas ten taip groja? Lįsk lauk iš
užkrosnio!”
Gerai. Išlenda aukštas aukštas ilgšis, pats groja ir pats šoka. O
šeimininkas čiupt jį:
— Nešok, pasiutėli, geriau sakyk, kas toks esi, vaiduoklis ar
kas? Sakyk, prakeiktas smuikininke!
Ilgšis atsakė:
— Tu nori žinoti, kas aš esu? Ogi tavo Nelaimė!
— Ak, tai tu toji Nelaimė, kuri mane taip seniai kamuoja! Na
palauk, aš tau parodysiu!
Ir šeimininkas kai griebė ilgšį, tai ir pasmaugė; tada įgrūdo į
maišą, nutempė į kapus ir užkasė savo Nelaimę.
Nuo tos akimirkos jokių bėdų ir stygiaus bėdžius nebematė.
Javai augo kone ant akmenų, o galvijai tarpte tarpo — tik stebėtis
reikia. Netrukus išsimokėjo skolas ir į turtą įsigyveno.
Vienądien atėjo turtingasai pusininkas ir prašo papasakoti, kaip
jis taip greitai praturtėjo. Jam pavydas pašoko, kad bėdžiui šitaip
pradėjo sektis.
Bėdžius atsakė:
— Aš pasmaugiau savo Nelaimę, užkasiau kapinėse, ir nuo tos
dienos visai kitaip klojasi.
„A! —pagalvojo pavydninkas.— Va kaip čia yra!”
•   Ir jis tuoj nuskuodė į kapus bėdžiaus Nelaimės atkasti, kad toji
vėl jį apsėstų ir į neturtą įstumtų.
Gerai — nuėjo, iškasė. Ilgšis išlenda apsimiegojęs: kuriem galam
jį trukdą?
Taip ir taip — turtingasai sako:
— Aš tave prižadinau, kad tu vėl eitum pas savo draugą, pas
tą bėdžių, kuris dabar praturtėjo, kol tu čia miegojai.
Bet ilgšis prasidžiugo, puolė turtuoliui ant kaklo ir dėkoja susi-
riesdamas:
— Ačiū, ačiū, kad mane prikėlei! Ko aš dar pas kitą eisiu? Ge-
riau liksiu su tavimi ir tau vienam visą amžių tarnausiu.
Turtuolis dabar išsigando: „Ką jis paisto, ar iš proto išsikraustė?”
Ir jėga norėjo Nelaimės atsikratyti, bet veltui: kaip dagis prilipo, nė
per pėdą neatstoja.
Ir nuo tos dienos turtingasai šeimininkas ėmė vis labiau ir labiau
smukti, kol dar plikesnis nei anas pusininkas pasidarė.

Gyveno du pusininkai: vienas turtuolis, antras bėdžius. Tas bėdžius nei koks girtuoklis buvo, nei koks švaistūnas — dirbo plušo kiek galėdamas, o prasigyventi niekaip nestengė — vargšas buvo, vargšas ir liko. O Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Senuko linkėjimai
■ ■▼▼▼▼YYTYTYY”
■ PtinmTinl ■
▼▼▼▼▼▼▼TTTTf 1
■ ■ AAAA AAA AA AA]£I
artą gyveno šalimais du broliai. Vienas bu-
vo turtingas, o antras vargšas. Vieną vakarą
pas turtingąjį atėjo žilas senukas ir prašosi
naktigulto. Šeimininkas sakosi nieko neturįs,
tegul einąs pas kaimyną. Gerai. Senukas nu-
■ ■AAAAAAAAAAAmb ėjo pas vargetą ir prašosi naktigulto.
—Mielai! — atsakė vargeta.— Ką dievas davė, tuo pasidalinsim.
Senukas pavalgė ir atgulė miegoti, o iš ryto išeidamas padėkojo
ir sako:
— Ką pradėsi dirbti iš ryto, tą visą dieną ir dirbsi.
Vargšas iš vakaro buvo palikęs staklėse milo rietimą. Rytą, su
aušra užsikėlęs, jis išvynios rietimą iš staklių. Ir stebuklai! Vynioja,
vynioja, o galo nėra! Žmogus plūkėsi suprakaitavęs ligi vidudienio —
jau pilnas kambarys, o rietimas dar nesibaigia. Vakare vargšas nu-
važiavo į miestą ir pardavė audeklą už didelius pinigus.
Vargšas nusiuntė sūnų pas brolį sieko pinigams seikėti. Tur-
tuolis pats atnešė sieką ir užsipuolė brolį klausinėti, kaip šis į pini-
gus įsigyvenęs. Brolis ir apsakė, kaip jam nutiko. Turtuolis lyg akis
išdegęs puolė namo ir visą dieną tik kepa, tik verda. Vakare tur-
tuolis pasitiko senuką kaip aukštą svečią ir vis ragina, kad gulti
eitų. Iš ryto turtuolis laukia nesulaukdamas, kada elgeta išeis. Paga-
liau elgeta sako:
— Ką pradėsi dirbti iš ryto, tą visą dieną dirbsi.
Turtuolis, nė dėkui nepasakęs, nulėkė su pačia į klėtį. Tuojau
juodu atsivožė pinigų skrynią ir ims pinigus skaičiuoti. Tik šit tur-
tuoliui nugara panižo.
Tasai priėjo prie durų staktos ir ėmė nugarą kasytis. Pagalvojo,
kad jau užteks to kasymosi, bet niekaip nuo staktos atsitraukti ne-
gali. Vargšelis ir spardėsi, ir šaukė, bet niekas negelbėjo. Taip tur-
tuolis prie staktos ir prastovėjo visą dieną.
Kartą gyveno šalimais du broliai. Vienas buvo turtingas, o antras vargšas. Vieną vakarą pas turtingąjį atėjo žilas senukas ir prašosi naktigulto. Šeimininkas sakosi nieko neturįs, tegul einąs pas kaimyną. Gerai. Senukas Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Vienas tėvas turėjo tris sūrius: du protingus, vieną kvailą. Kvailiui nieko kito valgyt neduodavo, kaip tiktai kanapių, pabertų į pelenus,— jas liepdavo išsirinkti ir valgyti. O protingieji valgė, ką tik norėjo.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Karalaitis vagis
■ ■▼▼YYYYYTYYYM
^ ►▼▼▼▼▼yyyyty”|5
m m*aaaaaaaaaajį
■ ■aaaaaaaaaaabb
ienas karalius turėjo obelį, kuri kas rudenį
vesdavo po vieną aukso obuolį. Tačiau kara-
lius nė karto negavo to obuolio paragauti,
nes jį visados kas pavogdavo. Pagaliau ka-
ralius pažadėjo: kas išsaugos aukso obuolį,
tas gaus jo dukrą per pačią.
Netoli karaliaus pilies gyveno tėvas su trimis sūnumis: du iš
jų buvo gudrūs, o trečias kvailas.
Vyriausiasis sūnus pasišovė pirmais metais išsaugoti aukso obuo-
lį, bet neišsaugojo. Kitais metais saugoti eis antrasis sūnus — ir tas
neišsaugojo.
Trečiais metais ir kvailutis sumanė savo laimę išmėginti, nors
gudrieji broliai iš tokio sumanymo tik juokėsi. Bet kvailutis, nė
neklausydamas, ką tiedu plepa, išėjo su gera lazda rankoje ir įsi-
korė į pačią obels viršūnę.
Naktį taip jau lengvai ir tyliai, kad niekas negirdėtų ir nematytų,
atskrido didelė paukštė ir tuojau obels šakose pasislėpė. Paskui
ilgai dairėsi į šalis ir žiūrėjo, ar kas apačioje nesergsti. Kad viršūnė-
je gali sergėti, jai nė į galvą neatėjo. Netrukus, jokio sargo nema-
tydama, ėmė kapoti aukso obuolį. Tada kvailutis taip drožė su lazda
vagilei per kuodą, kad ta iškrito iš obels ir kojas pakratė.
Rytą karalius begal prasidžiugo. Tuojau atidavė kvailučiui dukrą
per pačią, o užmuštą paukštę liepė iškepti.
Virėjas iškepė paukštę ir atnešė į valgomąjį.
Ir tikosi, kad tuo metu vyresnysis karaliaus sūnus pargrįžo labai
išalkęs iš laukų. Pamatęs kepsnį, jis nugriežė paukštei abu sparnus
raštas: „Kas šitą sparną suvalgys, tas pasidarys įžymus karalius.” Po
kairiu sparnu buvo kitas raštas: „Kas šitą sparną’suvalgys, tas pasi-
darys įžymus vagis.”
Vyresnysis sūnus, sparnus valgydamas, tų raštų nė nepastebėjo.
Juos matė tik karalius, kai paukštė dar buvo nekepta. Atėjęs į val-
gomąjį ir išvydęs, jog vyresnysis sūnus — iš pirmosios pačios gi-
męs— suvalgė dešinįjį sparną, karalius labai užsišiirdijo, užtat kad
norėjo jį pataupyti jaunėliui, antrosios pačios sūnui, kad ilgainiui
jam karalystė atitektų.
Ir papykęs jis išvarė vyresnįjį sūnų iš namų, kad tas nekliudytų
anam sosto paveldėti.
Ką darysi? Vyresnysis sūnus atsiduso ir išėjo į platų pasaulį. Ir
beeinant jį pagavo toks noras ką pavogti, jog stačiai nėra kur dėtis.
Matai, kairį sparną jis suvalgė pirmiausia!
Galop jis nusidaužė į vieną miestą ir susidėjo su kokia vagių
gauja, nes nugirdo, kad jie sumanę paties karaliaus iždą išplėšti.
Su vyresniojo karalaičio pagalba jie ne kartą labai mikliai ap-
sisuko. Karalius ir spąstus spendė, ir gudrius sargus statė — niekas
nepadėjo.
Ką dabar? Galų gale karalius sugalvojo vagis kitaip sučiupti.
Nuliedino sidabro ožį ir liepė jį vežioti po miestą, kad nesugauna-
mus vagis labiau priviliotų. Tada naktį paliko ožį kieme, kur buvo
išslapstytas didelis būrys sargybinių.
Ir iš tiesų, kitą naktį vyresnysis karalaitis, jau vagių viršininku
pasidaręs, susitaisė tėvui sidabro ožį nukniaukti. Bet ką jis darys?
Jis nėjo taip aklai, kaip tikėjosi karalius, bet pirmiausia du vagis
su vantomis rankose nusiuntė ir liepė jiems — žiemos metu!—pli-
kiems ant pilies stogo užsiropšti ir sniege pertis.
Gerai. Tiedu užlipo ant stogo ir kad pasiuto pertis, net rūksta
viskas. Sargai, tokių dalykų savo amžiuj neregėję, ir sidabro ožį, ir
viską užmiršo ir akis padėję žiūri, kaip baigsis tiems vyrams, kur
plikiems ant sniego nešalta.
Ir kas atsitiko? Ogi tik tiek, kad, kol tie ištempę kaklus žiopsojo
ir galvas kraipė, karaliaus sūnus čiupt ožį į nagus ir nurūko.
Rytą karalius iš piktumo kone sprogo ir tuojau greituoju išsiuntė
žmones į svečią šalį pas vieną vyrą, garsų iš seno puikia uosle.
Parvedė tą vyrą. Ar jis negalįs tokios ir tokios vagių gaujos už-
uosti? Gerai, jam vieni niekai, puolė uostinėti ir bemat užuodė — su
visu viršininku, paties karaliaus vyresniuoju sūnumi.
Tačiau uodėjas naktį bijojo vagis užkabinti, todėl ant jų namo
durų užrašė: vagis. Ir pagalvojo: „Rytoj aš juos susemsiu!”
Bet kur tau! Karalaitis beregint pamatė, ką šis ten rašo, netrukus
pasigriebė kreidos ir ant visų didikų namų užraše: vagis, vagis,
vagis!
Rytą atėjo karalius su uod’ėju ir žiūri: čia — vagis, ten — vagis,
visur — vagys! Ak tu dievulėliau! Kurį dabar stversi? Vėl reikia
galvą sukti!
Viename pilies kambaryje jis pribarstė gryno sidabro pinigų,
iškėlė didelę puotą ir sukvietė į ją visus savo valdinius. O tame
kambaryje vėl pasislėpė sargai, kurie turėjo žiūrėti, kas puls sidab-
rinių grobti. Tasai ir būsiąs ožio vagis — jį reikią kaip mat suimti.
Gerai, išaušo ir puotos diena. Vyresnysis karalaitis kone pirmas
atėjo ir vaikščiojo sau po sidabro kambarį, nė karto nepasilenkda-
mas nei rankos prie sidabro neištiesdamas. Sidabras nykte nyksta,
bet jie nieko nemato, kas jį ima, nors ir žiūri akis išvertę.
Netrukus beveik visas sidabras ir dingo. Karalius net apdujo iš
pykčio, bet ką tu padarysi.
Karalaitis eina sau namo ir šaiposi iš tokių sargų, kuriems nė
į galvą, kad jis padus sakais pasitepęs: kur tik koja mina, ten sidab-
ras saujom limpa — taip visas ir suvažiavo į jo kapšą.
Dar tą patį puotos vakarą karalius sugalvojo kitaip vagį nutverti.
Apkabinėjo savo dukterį pačiais brangiausiais papuošalais ir liepė
jai gultis su jais, tarydamas: jeigu naktį vagis norės papuošalus pa-
vogti, tegul jam kaktoje su anglimi ženklą įbrėžianti.
Gerai, ateina naktis, visi lėbautojai sugula, o karalaitis aunasi
kojas ir eina papuošalų vogti. Karalaitė leidžiasi apvagiama, tačiau
nejučiomis ima ir brūkšteli jam ant kaktos juodą brėžį. „Na, rytą
jį tikrai pačiups!” — galvojo patenkinta.
Rodos, kitaip nė būti negali, bet ir vėl niekai!
Karalaitis laiku pamatė, kas kaktoje įbrėžta. Tuoj pat anglį į
rankas — ir visiems miegantiesiems lygiai taip kaktas pažymi.
Rytą karalius žiūri: vėl jį apmovė!
Dabar jis galvoja taip: „Kas gali būti gudrus vagis, tas turėtų
ir gudrus karalius būti! Todėl taip padarysiu: kol visi čia drauge,
paskelbsiu, kad tik tas paveldės karalystę, kas praėjusią naktį akių
nesudėjo.”
Taip ir padarė.
Ir kas atsitiko? Prieina prie jo vyresnysis sūnus ir sako:
— Aš išvarytas ir paniekintas, todėl vienui vienas visoje kara-
lystėje nesudėjau akių, kol jūs čia puotavote ir saldžiai miegojote.
Tai išgirdęs, tėvas apkabino sūnų ir atidavė jam visą valdžią,
sakydamas:
— Kas yra toks sumanus vagis, tas bus ir sumanus karalius.

Vienas karalius turėjo obelį, kuri kas rudenį vesdavo po vieną aukso obuolį. Tačiau karalius nė karto negavo to obuolio paragauti, nes jį visados kas pavogdavo. Pagaliau karalius pažadėjo: kas išsaugos aukso obuolį, tas gaus jo dukrą per pačią.

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Kartą vienas tėvas turėjo tris sūnus. Jie visi  jau buvo dideli, ir tėvas jiems pasakė, kad imtų patys galvoti, kaip duoną pelnytis – jis greitai pasensiąs ir vienas nestengsiąs visų mitinti. O sūnums namuose bet koks darbas iš rankų krinta. Nei jie nori šieną piauti, nei arti, nei sėti. Tada tėvas liepia jiems kokio amato Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , ,