Senuko linkėjimai

You are currently browsing articles tagged Senuko linkėjimai.

Senuko linkėjimai
■ ■▼▼▼▼YYTYTYY”
■ PtinmTinl ■
▼▼▼▼▼▼▼TTTTf 1
■ ■ AAAA AAA AA AA]£I
artą gyveno šalimais du broliai. Vienas bu-
vo turtingas, o antras vargšas. Vieną vakarą
pas turtingąjį atėjo žilas senukas ir prašosi
naktigulto. Šeimininkas sakosi nieko neturįs,
tegul einąs pas kaimyną. Gerai. Senukas nu-
■ ■AAAAAAAAAAAmb ėjo pas vargetą ir prašosi naktigulto.
—Mielai! — atsakė vargeta.— Ką dievas davė, tuo pasidalinsim.
Senukas pavalgė ir atgulė miegoti, o iš ryto išeidamas padėkojo
ir sako:
— Ką pradėsi dirbti iš ryto, tą visą dieną ir dirbsi.
Vargšas iš vakaro buvo palikęs staklėse milo rietimą. Rytą, su
aušra užsikėlęs, jis išvynios rietimą iš staklių. Ir stebuklai! Vynioja,
vynioja, o galo nėra! Žmogus plūkėsi suprakaitavęs ligi vidudienio —
jau pilnas kambarys, o rietimas dar nesibaigia. Vakare vargšas nu-
važiavo į miestą ir pardavė audeklą už didelius pinigus.
Vargšas nusiuntė sūnų pas brolį sieko pinigams seikėti. Tur-
tuolis pats atnešė sieką ir užsipuolė brolį klausinėti, kaip šis į pini-
gus įsigyvenęs. Brolis ir apsakė, kaip jam nutiko. Turtuolis lyg akis
išdegęs puolė namo ir visą dieną tik kepa, tik verda. Vakare tur-
tuolis pasitiko senuką kaip aukštą svečią ir vis ragina, kad gulti
eitų. Iš ryto turtuolis laukia nesulaukdamas, kada elgeta išeis. Paga-
liau elgeta sako:
— Ką pradėsi dirbti iš ryto, tą visą dieną dirbsi.
Turtuolis, nė dėkui nepasakęs, nulėkė su pačia į klėtį. Tuojau
juodu atsivožė pinigų skrynią ir ims pinigus skaičiuoti. Tik šit tur-
tuoliui nugara panižo.
Tasai priėjo prie durų staktos ir ėmė nugarą kasytis. Pagalvojo,
kad jau užteks to kasymosi, bet niekaip nuo staktos atsitraukti ne-
gali. Vargšelis ir spardėsi, ir šaukė, bet niekas negelbėjo. Taip tur-
tuolis prie staktos ir prastovėjo visą dieną.
Kartą gyveno šalimais du broliai. Vienas buvo turtingas, o antras vargšas. Vieną vakarą pas turtingąjį atėjo žilas senukas ir prašosi naktigulto. Šeimininkas sakosi nieko neturįs, tegul einąs pas kaimyną. Gerai. Senukas Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,