velnias

You are currently browsing articles tagged velnias.

Dviejų ūkininkų laukai buvo šalimais, tačiau vienam javai derėjo puikiai, o antram – visai menkai, nors jis taip pat uoliai meldė dievo pagalbos. Galop ūkininkas papyko ir ėmė melsti velnią, kad tas derlių išaugintų pasakysi – javai iš tiesų ėmė gražiai augti.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , , ,

Seniai seniai gyveno du broliai: vienas didž­turtis, antras tikras neturtėlis. Didžturtis ne­norėjo nė akyse neturtėlio matyti ir jo lūšną iš tolo lenkdavo. Kartą vargšas pristigo duo­nos. Norėjo nusipirkti, bet už ką, jeigu kišenėje nė skatiko? Nuėjo pas didžturtį pra­šyti. Tasai, vos brolį paregėjęs, išmetė pro langą supelėjusią kiaulie­nos mentę ir piktai šūktelėjo:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Jaujakurys išėjo į beržyną šluotų rišti ir sutiko dailų poną su ilga nosimi. Tasai buvo pats velnias.Jaujakuriui kas darbo — nei jam reikia su nepažįstamu šnekėtis, nei su juo laiką gaišti. Bet velnias negali iškęsti pirmas užkalbina ir klausia jaujakurį, kuo jis vardu.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Vieną vakarą eigulys įkaušęs ėjęs namo iš an­čių medžioklės.
Kelyje sutikęs tokį ilgšį, poniškai apsidariusį. Bet jau iš tolo paregėjęs, kad jo viena koja kaip arklio, antra — kaip gaidžio, o užpakalyje ilga karvės uodega. Eigulys tuč­tuojau sumetęs, kas tai per ponas, ir pasveikinęs:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , ,

Laukininkas medžiodamas pamatė didelį vanagą ir šovė į jį, bet nepataikė: tas tik pasi purtė ir nė iš vietos. Šovė antrą kartą — vėl tas pat. Trečią kartą šovė – vanagas baisiai Psišiaušė plunksnas, atskrido, kapt šaulį už galvos, iškėlė į padebesius ir paleido – tegul krenta sau. Bet tasai dar nespėjo į žemę žnektelėti, vanagas vėl jį sučiupo, gražiai nuleido ir klausia:
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,