Smurto lygis: raudonkepuraitė

You are currently browsing articles tagged Smurto lygis: raudonkepuraitė.

Kadaise viename kaime gyveno senas kalvis.
O kalvė, kurioje jis nuo ankstaus ryto ligi vėlaus vakaro trinksėdavo, buvo tokia sena, kaip ir jis pats.

Gairės: , , ,

Senais laikais gyveno mažoje trobelėje darbininkas su savo pačia ir vieninteliu sūnumi. Jie buvo tokie nelaimėliai, kad dažną dieną nė duonos kąsnio neturėdavo.
Kai sūnus paaugo, tėvas tarė:
— Klausyk, sūnau! Dabar tu esi gana didelis ir gali pats duoną pelnytis. Eik į pasaulį ir pasiieškok Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Gyvačių karalienės karūna
P
artą  pelkių  sausintojai  ant  vieno  kemso
4* užėjo ilgą gyvatę, kuriai ant galvos buvo
nedidelė, bet graži karūnėlė. Vienas senas
+ < darbininkas pasakė, kad tai būsianti gyvačių
^^Aaaaaaaaaaa-* * karalienė. Jis iš senų žmonių girdėjęs, kad
■■aaaaaaaaaaab ■ kas tokią karūną gaunąs, tas galįs paskui
visokius nuostabius daiktus daryti. Tačiau gyvatės karūną nuimti
nelengvas daiktas: kitos gyvatės iš paskos vejasi. Daugis mėginę
ją įsigyti, bet retam kuriam pavykę — gyvatės nugalėdavusios.
Darbininkų tarpe radosi koks drąsus stiprus jaunikaitis, kuris pa-
noro išbandyti savo laimę. Netoli nuo pelkės buvo tokia daržinėlė,
ir visi sutarė tenai nuo gyvačių slėptis. Kad jos taip lengvai į dar-
žinę neįsigautų, sienas ir stogą storai ištepė derva. Kai viską pa-
darė, kiti darbininkai pasislėpė daržinėje, tik tasai drąsuolis pasiėmė
arklį ir nujojo pas gyvačių karalienę. Gyvačių karalienės karūną
nutraukęs, greitai šoko ant arklio ir atidūmė į daržinę. Vos spėjo
užsidaryti — prisirado nežinia iš kur baisybė gyvačių ir atsiginė iš
paskos: vienos skriste skrido, kitos, ratilais susilenkusios, kaip
tekiniai ritosi. Gyvatės šoko daržinės sienomis šliaužti, bet per
dervą kur čia pasirangysi.
Pelkių sausintojai kelias dienas išbuvo daržinėje užsidarę, nes
niekas nedrįso laukan išeiti. Galop po kelių dienų išėję pamatė,
kad visa daržinė juodomis gyvatėmis aplipusi. Vienos dar buvo
leisgyvės, kitos saulėkaitoje ir dervoje nusibaigusios. O tasai drą-
suolis iš tiesų buvo laimingas ir galėjo daug gero padaryti. Nuo to
laiko jis gyveno pertekęs, bet ir savo buvusių draugų neužmiršo.

Kartą  pelkių  sausintojai  ant  vieno  kemso užėjo ilgą gyvatę, kuriai ant galvos buvo nedidelė, bet graži karūnėlė. Vienas senas darbininkas pasakė, kad tai būsianti gyvačių karalienė. Jis iš senų žmonių girdėjęs, Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Teisuolis ir Klastuolis
Ū   ~w ~y   33
► ►        \J[      ^ artą gyveno du karaliai: Teisuolis ir Klas-
tuolis. Atsitiko, kad juodu susiėjo kito kara-
<< liaus pilyje, kur abudu atvyko jo dukrai
pirštis. Jai labiau tiko Teisuolis, bet tėvas
trumpai drūtai pasakė:
— Kuris   iš   judviejų   galėsit  deimanto
obuoliais dukrą atpirkti, tam ją ir atiduosiu!
Nieko nepadarysi — abu jaunikiai nuleidę galvas grįžta namo.
Teisuolis eina ir kelyje patinka seną senutėlį. Tas klausia:
— Sūnau, kokia nelaimė ištiko? Ko toks nuliūdęs?
— Kur nenuliūsi? Ėjau karalaitei pirštis, bet jos tėvas reikalauja
deimanto obuolių. Kur gausiu tokių brangenybių?
— Nieko, sūnau! Aš tau pagelbėsiu. Še aukso žiedą; kai tik pa-
sukiosi ant piršto, tuojau atskris oro dvasios ir padės tau deimanto
obuolių ieškoti. Bet gali atsitikti, kad jos vis tik neras, todėl paimk
dar šitą skiltuvą; kai tik jį brūkštelsi, tuojau atlėks ugnies dvasios
ir padės tau obuolių ieškoti. Bet gali atsitikti, kad ir jos neras, todėl
paimk dar šitą mažą taurelę. Pavartyk ją kišenėje, tuojau atsiras
vandens dvasios ir padės tau deimanto obuolių ieškoti.
Teisuolis iš širdies padėkojo už tokias dideles dovanas ir tuojau
ėmė aukso žiedą sukioti. Atsirado oro dvasios: ką įsakysiąs? Taip ir
taip — Teisuolis apsako. Oro dvasios išsisklaido į visus pašalius ir
ieško kiaurą dieną. Vakare parsiranda su tokia žinia:
— Išnaršėm visą orą skersai išilgai, bet deimanto obuolių savo
valdose neradom.
Antrą rytą Teisuolis brūkštelėjo skiltuvą. Atsirado ugnies dva-
sios: ką įsakysiąs? Taip ir taip — šis apsako. Ugnies dvasios išsi-
sklaido į visus pašalius ir ieško kiaurą dieną. O vakare parsiranda
nieko nepešusios:
— Išnaršėm skersai ir išilgai, tačiau deimanto obuolių savo val-
dose neradom.
Trečią rytą Teįsuolis pavartė kišenėje taurelę. Atskrido vandens
dvasios: ką įsakysiąs? Taip ir taip — šis apsako. Vandens dva-
sios išsisklaido po visus vandenis ir ieško kiaurą dieną. Vakare
parsiranda su geresnėmis naujienomis:
— Už upės yra kalnas, o kalne šaltinis. Tas šaltinis mums sakė,
kad kalno viduje žemės dvasios sergėjančios deimanto obuolius. Bet
tu dar turįs žemės dvasių valdžios ženklą gauti, kitaip jos obuolių
neatiduosiančios. Tiek težinom, kad tas valdžios ženklas yra nedi-
delė mentelė, kuri saugoma kalne už vartų.
Tai išgirdęs, Teisuolis tuojau nusimetė švarką ir puolė raustis į
kalną, ieškoti tos mentelės. Rausėsi, rausėsi visą dieną — nė iki
vartų neprisirausė. Rausėsi visą naktį ir antrą dieną lig pietų, tada
pasiekė vartus, tokius didelius, plačius, iš vario kaltus, spyna už-
rakintus. Beliko dar nuo • slenksčio žemes atkasti, tada bus galima
spyną atrakinti ir vartus atkelti. Bet Teisuolis galvoja: „Baisiai pa-
vargau, nė rankų nebepakeliu — atsipusiu nedaugutį.”
Jis atsisėdo pailsėti, bet, kai buvo nuvargęs, kaip mat ir užmigo.
Ir Klastuolis tom dienom obuolių ieškojo, ir iš raganos patarimą
gavo. Toji primokė:
— Eik už upės, ten kalno viduje obuoliai paslėpti!
Ir lyg tyčia: kaip tik tuo laiku, kai Teisuolis miegojo, Klastuolis
ateina prie kalno, pamato atkastus vartus ir žėrintį žiedą ant Tei-
suolio piršto. Jis pagalvojo: „Tai žiedo puikumėlis! Numausiu jį
paslapčiom ir padovanosiu jaunajai, tada teisingai išeis: tėvui bus
obuoliai, o jai žiedas.”
Klastuolis tyliai tyliai, kaip katinas, pirštų galais prisėlino prie
Teisuolio ir numovė žiedą, kur senelis buvo dovanojęs. Bet, mau-
damas žiedą, jis mažumą pasukiojo, ir tuojau oro dvasios atskrido:
ką įsakysiąs?
—■ Ką įsakysiu? Aš tiktai norėjau deimanto obuolius rasti!
— Deimanto obuolius čia pat už vartų žemės dvasios sergsti.
Jei vartus atidarysi ir paimsi žemės dvasių valdžios ženklą, mažą
mentelę, tai dvasios obuolius atiduos.
Klastuolis tuojau atkapstė slenkstį, atrakino vartus, ten pat už
jų rado mažą mentelę ir ėmė nuo jos dulkes valyti. Bet kai tik
mentelės kotuką patrynė, atsirado žemės dvasios: ką įsakysiąs?
— Ką įsakysiu? Deimanto obuolių norėjau!
Tai pasakius, žemės dvasios įsigavo į kalno vidų ir išnešė pilną
krepšį deimanto obuolių. Klastuolis džiūgaudamas nuskubėjo į ka-
raliaus pilį: tėvui atidavė deimanto obuolius, o dukrai siūlė aukso
žiedą. Bet karalaitė neėmė žiedo, ji sakė:
— Ką padės žiedai, jei nemyliu tavęs. Jeigu Teisuolis žiedą at-
neštų, tada priimčiau!
Tačiau Klastuolis tokio atsakymo neėmė į galvą, nuėjo pas tėvą
ir sako:
— Imk! Kas tau draudžia? Rytoj vestuves šoksim!
Iš ryto dukra meldžia tėvą, kad vestuves dar nukeltų, bet niekas
negelbėjo: Klastuolis spiria, kad negaištų. Tai išgirdusi, dukra
daugiau nebeprašė, o patyliukais išsprūdo pro mažąsias dureles ir
pasislėpė miške. Tik po geros valandos tėvas su Klastuoliu susi-
griebė, kas čia nutiko, bet jau per vėlai. Klastuolis eina namo su
ilga nosimi. Tačiau kelyje jam toptelėjo galvon aukso žiedas. Jis
beregint pasukiojo žiedą, oro dvasios ir čia: ką įsakysiąs?
— Greitai ieškokit, kur mano nuotaka pabėgusi!
Oro dvasios išsisklaidė į visas puses ir kaip mat su žinia grįžta:
— Tavo nuotaka miške gailias ašaras lieja!
— Oi, kaip gerai! Tuojau neškit ją į mano pilį, o aš namo skubė-
siu jos laukti.
Ir oro dvasios lengvut lengvutėliai paėmė karalaitę ant rankų ir
nunešė į Klastuolio pilį. Jis karalaitę pasitiko šypsodamasis, o ta
rauda ir rauda, nė žodžio neprataria.
O Teisuolis pabudęs rankas grąžo ir basiai gailauja, kad žiedas
pavogtas ir mentelė su obuoliais paimti. Jis brėžtelėjo skiltuvą ir
paklausė ugnies dvasias, kas paėmė mentelę ir obuolius.
— Klastuolis!—atsakė jam dvasios…
Pavartė kišenėje taurelę ir paklausė vandens dvasias, kas žiedą
pavogė.
— Klastuolis!—atsakė jam dvasios.
— Tai eikite visos dvasios ir ieškokite, kur yra Klastuolis su
žiedu!
Dvasios išsisklaidė į visas puses ir greit pranešė tokią žinią:
— Klastuolis su žiedu, mentele ir sužadėtine savo pilyje gyvena.
Mentelė pilies rūsyje paslėpta, o žiedą jis pats ant piršto mūvi.
Tai išgirdus, Teisuoliui užsidegė širdis, ir jis tuojau nuskubėjo
sužadėtinės variuoti   Prmin T-rl–*-……
— Obuolių atnešiau, duok dukrą!
dens dvasioms mentelę iš rūsio atnešti,
žemės dvasių pagalbon pasišaukti. Kai į<
nuėjo, vandens dvasios paslapčiomis rū^
mentelę išnešė. Tada Teisuolis nusiuntė K
— Jūs, ugnies dvasios, deginkite Kla^
skausmo. Jūs, vandens dvasios, liepsnas
Klastuolis nesudegtų. O jūs, žemės dvasį-
piršto.
Gerai, visos dvasios puolė į darbą. O
pasukiojo žiedą ir manė paliepti oro dvąSj
Tačiau išėjo antraip: juo oro dvasios lą^
smarkiau liepsnojo — niekas negelbėjo, nu^
Teisuolis dabar vėl turi visas dvasias
ko jis daug!■vu lauks? Tuojau pasukiojo –
prisakė atnešti nuotaką, o podraug ir K]įS
lį pamačiusi, iš džiaugsmo ant kaklo jam p
vėjo nukoręs galvą ir galvojo: „Dabar ^
sumals.”
Tačiau Teisuolis nieko nedarė, tik šitokiu^ ^
* — Klastingas buvai, tai nešiok klastinį;
Vandens dvasios jam kaktoje išrašė že^
išdegino, kad amžinai neišnyktų.
Tada Teisuolis pasiėmė sužadėtinę, nuėj^
ves ir laimingai sau gyveno.
sužadėtinę
„____uua rūsio pamatus pragraužė ir
…^dc iada Teisuolis nusiuntė visas dvasias žiedo atimti:
— Jūs, ugnies dvasios, deginkite Klastuolj mėlyna liepsna ligi
skausmo. Jūs, vandens dvasios, liepsnas gesinkite vandeniu, kad
Klastuolis nesudegtų. O jūs, žemės dvasios, numaukite žiedą nuo
piršto.
Gerai, visos dvasios puolė į darbą. O Klastuolis, bėdą išvydęs,
pasukiojo žiedą ir manė paliepti oro dvasioms liepsnas išblaškyti.
Tačiau išėjo antraip: juo oro dvasios labiau puolė, juo liepsnos
smarkiau liepsnojo — niekas negelbėjo, numovė žiedą.
Teisuolis dabar vėl turi visas dvasias savo valdžioje. Ir, žinoma,
ko jis daugim lauks? Tuojau pasukiojo žiedą ir oro dvasioms
prisakė atnešti nuotaką, o podraug ir Klastuolį. Nuotaka, Teisuo-
lį pamačiusi, iš džiaugsmo ant kaklo jam puolė. O Klastuolis sto-
vėjo nukoręs galvą ir galvojo: „Dabar mane Teisuolis į miltus
sumals.”
Tačiau Teisuolis nieko nedarė, tik šitokius žodžius tarė:
— Klastingas buvai, tai nešiok klastininko ženklą ant kaktos!
Vandens dvasios jam kaktoje išrašė ženklą, o ugnies dvasios jį
išdegino, kad amžinai neišnyktų.
Tada Teisuolis pasiėmė sužadėtinę, nuėjo pas tėvą, atšoko vestu-
ves ir laimingai sau gyveno.

Kartą gyveno du karaliai: Teisuolis ir Klastuolis. Atsitiko, kad juodu susiėjo kito karaliaus pilyje, kur abudu atvyko jo dukrai pirštis. Jai labiau tiko Teisuolis, bet tėvas trumpai drūtai pasakė:

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Krepšy, atsidaryk!
p
m■▼tyytvtyttt*■
fJttytytyyyty””
£ IjT artą   varguolis   papylė   aint   stalo   miltus
£ vm. <■+ džiovinti. Tik ūmai kilo didelis vėjas ir iš-
► ¥ ■ jBl < ■* pustė visus miltus po kiemą. Žmogelis supy-
► ► ko ant Vėjo ir užsimetė jį surasti. Ejo, ėjo ir
► ■* sutiko senelį. Klausia jį:
■ ■aaaaaaaaaaaSS     — Ar nežinai, kur Vėjas gyvena?
— Žinau!—sako senelis.— Eik tiktai šituo takeliu, kur eglaitėm
apaugęs, ten vienoj oloj Vėjas ir gyvena.
Žmogelis nuėjo į tą olą ir rado ten tokį didelį vyrą su storom
lūpom. Tai ir buvo Vėjas. Jis klausia žmogelį:
— Ko atėjai pas mane?
— Tu man miltus išpustei. Atiduok mano miltus!
Vėjas sako:
— Ana va prie sienos ant vagio mano krepšys kabo. Tu tik pa-
sakyk: ,.Krepšy, atsidaryk!” Tada turėsi ir valgymų, ir gėrimų.
Žmogelis nuėjo į mišką, atsisėdo ant kelmo ir sako:
— Krepšy, atsidaryk!
Krepšys tuojau atsidarė, o jame valgymų ir gėrimų — kokių nori.
Jis gerai prisikirto ir begal apsidžiaugė. Parėjęs namo, įžengė į
trobą ir sako pačiai:
— Kelkis valgyti!
Pati atsikėlė, priėjo prie stalo, o vyras padėjo savo krepšį ir sako:
— Krepšy, atsidaryk!
Kaip mat visko pilnas stalas. Abudu atsisėdo ir valgo, ir geria.
Varguolis turėjo turtingą brolį, kuris buvo labai šykštus ir pavy-
dus. Varguoliui broliui jis niekada nepagelbėjo. O varguolio širdis
buvo minkšta, ir jis tuojau pasikvietė turtingąjį brolį prie savo sta-
lo. Brolis prikibo klausinėti:
— Kur tu gavai tą krepšį?
—-
— Iš Vėjo. ■<;
— Kur tą Vėją radai?
Žmogelis jam viską ir išpasakojo nuo pradžios ligi galo. Brolis
bemat susitaisė į kelionę ir ateina pas Vėją. Vėjas jį klausia:
— Ko tu čia atėjai?
Brolis sako:
— Kad mano broliui davei krepšį, tai ir man duok!
— Va ten ant vagio kabo, pasiimk ir sakyk: „Krepšy, atsida-
ryk!”— tuojau gausi, ko tau reikės.
Turtuolis parėjo namo, padėjo krepšį ant stalo ir šaukia:
— Krepšy, atsidaryk!
Iš krepšio iššoko dvylika vyrų su rimbais ir ėmė jį lupti. Tol lupo,
kol jis kojas nukratė.

Kartą   varguolis   papylė   ant   stalo   miltus džiovinti. Tik ūmai kilo didelis vėjas ir išpustė visus miltus po kiemą. Žmogelis supyko ant Vėjo ir užsimetė jį surasti. Ejo, ėjo ir  sutiko senelį. Klausia jį:

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , , ,

Bėdžiaus brolio nelaimė
tt + +
■ ■AiAiAliAiiilg
■ ■A AAAAAAAAAAm ■
yveno du pusininkai: vienas turtuolis, antras
bėdžius. Tas bėdžius nei koks girtuoklis bu-
vo, nei koks švaistūnas — dirbo plušo kiek
galėdamas, o prasigyventi niekaip nesten-
gė — vargšas buvo, vargšas ir liko. O galop
ir visai riesta pasidarė: turtuolis už skolą
rengėsi jo paskutinę karvutę atimti.
Vieną vakarą jis sėdi pirkioje prie stalo baisiai nusiminęs, ir gal-
voja apie savo nelaimę. Ūmai užkrosnyje kažin kas taip linksmai
užsmuikavo, jog kojos pačios pradėjo kilnotis. Visas bėdas užmir-
šęs, jis ėmė asloje trypti, net viskas rūksta. Šoko, šoko, kol atsišoko,
taip nuvargo, kad kvėpčiodamas sudribo ant suolo, o kojos vis tiek
pačios kyla, dar šokti nori. ,,Tai monai! —pagalvojo jis.— Pats šok-
ti nebenoriu, o kojos nori. Koks kipšas ten taip groja? Lįsk lauk iš
užkrosnio!”
Gerai. Išlenda aukštas aukštas ilgšis, pats groja ir pats šoka. O
šeimininkas čiupt jį:
— Nešok, pasiutėli, geriau sakyk, kas toks esi, vaiduoklis ar
kas? Sakyk, prakeiktas smuikininke!
Ilgšis atsakė:
— Tu nori žinoti, kas aš esu? Ogi tavo Nelaimė!
— Ak, tai tu toji Nelaimė, kuri mane taip seniai kamuoja! Na
palauk, aš tau parodysiu!
Ir šeimininkas kai griebė ilgšį, tai ir pasmaugė; tada įgrūdo į
maišą, nutempė į kapus ir užkasė savo Nelaimę.
Nuo tos akimirkos jokių bėdų ir stygiaus bėdžius nebematė.
Javai augo kone ant akmenų, o galvijai tarpte tarpo — tik stebėtis
reikia. Netrukus išsimokėjo skolas ir į turtą įsigyveno.
Vienądien atėjo turtingasai pusininkas ir prašo papasakoti, kaip
jis taip greitai praturtėjo. Jam pavydas pašoko, kad bėdžiui šitaip
pradėjo sektis.
Bėdžius atsakė:
— Aš pasmaugiau savo Nelaimę, užkasiau kapinėse, ir nuo tos
dienos visai kitaip klojasi.
„A! —pagalvojo pavydninkas.— Va kaip čia yra!”
•   Ir jis tuoj nuskuodė į kapus bėdžiaus Nelaimės atkasti, kad toji
vėl jį apsėstų ir į neturtą įstumtų.
Gerai — nuėjo, iškasė. Ilgšis išlenda apsimiegojęs: kuriem galam
jį trukdą?
Taip ir taip — turtingasai sako:
— Aš tave prižadinau, kad tu vėl eitum pas savo draugą, pas
tą bėdžių, kuris dabar praturtėjo, kol tu čia miegojai.
Bet ilgšis prasidžiugo, puolė turtuoliui ant kaklo ir dėkoja susi-
riesdamas:
— Ačiū, ačiū, kad mane prikėlei! Ko aš dar pas kitą eisiu? Ge-
riau liksiu su tavimi ir tau vienam visą amžių tarnausiu.
Turtuolis dabar išsigando: „Ką jis paisto, ar iš proto išsikraustė?”
Ir jėga norėjo Nelaimės atsikratyti, bet veltui: kaip dagis prilipo, nė
per pėdą neatstoja.
Ir nuo tos dienos turtingasai šeimininkas ėmė vis labiau ir labiau
smukti, kol dar plikesnis nei anas pusininkas pasidarė.

Gyveno du pusininkai: vienas turtuolis, antras bėdžius. Tas bėdžius nei koks girtuoklis buvo, nei koks švaistūnas — dirbo plušo kiek galėdamas, o prasigyventi niekaip nestengė — vargšas buvo, vargšas ir liko. O Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Vienas tėvas turėjo tris sūnus: du protingus, vieną kvailą. Tenykštis karalius apgarsino savo dukters ranką duosiąs tam, kas pas ją atvažiuosiąs aukso laivu, kuris eitų ir žeme, ir vandeniu.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Senų senovėje vienas karalius turėjo piemenį, kuris ganė avis ir gebėjo taip gražiai kankliuoti, jog net paukščiai sutūpdavo klausytis.Ir miško žvėrys, jo kankles prigirdę, susirinkdavo aplink bandą ir klausydavosi —nei jie avių draskydavo, nei avys jų bijodavo.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

EŽERAS RIEŠUTO KEVALE
ai buvo seniai, kai mūsų žemėje dėjosi nepaprasti dalykai.   Pabudo kartą vienas ūkininkas anksti rytą ir žvilgtelėjo pro langą. Staiga nustebęs ėmė šaukti:
— Žiūrėkit, žiūrėkit! Pieva užlieta. Užpylė pievą vanduo, tikros marios! O vakar čia šienavom!
— Kur? Kur? — šoko iš miego vaikai ir pamatė raibuojantį vandenį. Puolė visi laukan.
Neregėtas vaizdas! Nuo tekančios saulės žėri vandens platybėje auksinis takas, o kitoje pakrantėje liepsnoja ugnis, nepažįstamas žilabarzdis senukas žuvį kepa.
Subėgo, sugūžėjo žmonės pasižiūrėti keistenybės ir vienas kitą klausinėjo: Kas čia atsitiko, iš kur tas vanduo? O atsakymo nebuvo.
Tik visi pastebėjo, kad žuvys vilkstinėmis nardo. Tada griebė kas sietą, kas maišą jų gaudyti. O kiti bėgo tinklų ir bučių paimti.
Netrukus aplink naująjį ežerą žiobčiojo pagautos lydekos, karpiai ir ešeriai. Ir kitokių žuvų galybės; vijūnų, lynų, kuojų, žiobrių, vėgėlių. . .
Vyrai pasikinkė arklius ir išdardėjo į turgų su pilnais žuvų vežimais.
Bet koks nustebimas apėmė juos vakare, kai sugrįžo atgal. To nepaprastojo ežero kaip nebūta! Žaliuoja nušienauta pieva, o žuvų nė kvapo nelikę. O gal tai tik sapnas? Bet kišenės pilnos pinigų už parduotas žuvis. . .
Kitą dieną pasklido žinia, kad panašus ežeras atsirado už keliolikos kilometrų. Ir vos nepaskendo keli žmonės, dirbantys laukuose.
Staiga išgirdo kad kažkas ūžia, šniokščia, lyg koks krioklys. Ir apsėmė visus vanduo ligi pečių. Tik vargais negalais tie žmonės pasiekė krantą.
Pulkais bėgo žmonės žiūrėti ir laukė, kada tokia vandens platybė išnyks. Susėdę ilgai laukė, bet tas ežeras jau nė nemanė kitur kraustytis. Ir kitose vietose ežerai staiga išdygo, kaip grybai po lietaus. Vieni pasilikdavo visam laikui, o kiti, staiga pasirodę, vėl išnykdavo.
O kiek nuotykių būdavo! Žiūrėk, veja vaikai kiškį per pievą, o kai tas išnyksta, tai, apsisukę bėgti atgal, —- pūkšt vandenin. Mat, tuo tarpu ežeras išsiliejo ir apsėmė pievas.
Arba uogautojos susėda pagiry ant rąstų pailsėti ir staiga pajunta, kad sukasi aplink verpetai. O srovė neša jas ant plaustų tolyn ir tolyn. . .
Ir platus kraštas mirgėte sumirgėjo ežerų mėlynėmis. Bet žmonės greit pastebėjo, kad kiekvieną kartą prie naujo ežero vis pakraščiais sukiojasi žilabarzdis senukas. Kilo įtarimas, ar ne jo čia darbas? Jis visada prie naujo ežero meškerioja, maudosi arba irstosi ant plausto. . .
Susitikt ir pakalbėt su tuo žilabarzdžiu niekam nepavyko. Kartą vyrai apsupo ežerą ir bandė tą senelį sugauti. Bet netikėtai pradėjo kilti vanduo ir visi narsuoliai vos galo negavo. O tas žilabarzdis ramiausiai nuplaukė ant rąsto į kitą ežero pusę. Ir nukeliavo savo keliais. Pradėjo žmonės kalbėti, kad tai buvo vandens dievaitis Bangpūtys, vandenių tėvas, kuris kiekvienam savo anūkui norėjo padovanoti po ežerą. . . Jis čia daugiau nepasirodė, o ežerai išsiliedavo tik kur nors toliau nuošaliai miške. Ir kalbos apie žilabarzdį vis plito ir didėjo.
Bet vieną kartą pakliuvo ir jis. Pasakoja žmonės, kad užklupo senuką ne gudrumu, ne pinklėmis, o visai netikėtai.
Naktigoniui kartą besišildant prie ugniakuro, pabėgo žirgas. Praaušus rytui, jis išėjo ieškoti bėglio ir, sekdamas pėdas, atsidūrė miške, kur dabar telkšo Rėkyvos ežeras. Tada ten driekėsi didžiulės lankos. Kad galėtų apžvelgti pievas, naktigonis įlipo į aukštą pušį.
Besidairydamas žirgo, pamatė tą žilabarzdį senuką ateinant. Ir atsargaus jo būta! Paėjės sustoja ir, įtempęs ausis, klausosi, ar nekrebžda kas, ar nėra arti ko gyvo? Bet aukštyn galvos neiškėlė, neįtarė ten žmogų galint būti.
O naktigoniui ir kvapą užgniaužė, kad tik neišsiduotų.
Taigi, kad žinotumėt, senukas ištraukė iš krepšio pusmaišį riešutų, išrinko vieną tokį apvalų, prikišęs prie nosies kažką suniurnėjo, gnybtelėjo žnyplėmis ir sviedė atgalia ranka.
Vanduo tuoj apsėmė plačiausią lanką, kad vos krantai matėsi.
Kai ežero bangos aprimo, žilabarzdis išsiėmė iš ančio samtį. Prisigaudę juo žuvies, susikūrė laužą, išsikepė ir valgo sau, lazdele ugnį žarstydamas. Paskui išpūtė žirnio didumo pūslelę ir pasidarė sau palapinę.
Tuo metu naktigonis jau nebeištvėrė — šoko iš medžio ir čiupo žilabarzdžio maišą su riešutais. Žilabarzdis šoko vytis naktigonį.
Abu vyrai susikibo. Jie grūmėsi tol, kol suvirto abudu į ežerą.
Jau daug po to praėjo metų. Bet vasarą, audrai siaučiant, o žiemą, speigui pokšint, ir dabar galima girdėti balsus. Du vyrai ten rėkauja:
— Atiduok, tu nenaudėli, maišą riešutų. Jie tau nepriklauso!
O kitas rėkia atgal:
— Pasakyk paslaptį, kaip padaryti iš riešuto kevalo ežerą, tada riešutus perpus pasidalinsim !
Nuo to riksmo vandenyje ir ežeras Rėkyvos vardą gavo.
Per Jonines, saulei tekant, kartais žilabarzdis senukas išlipa ant kranto ir skaičiuoja, kiek tų stebuklingų riešutų dar turi. Kol nesurinks visų ežere išbarstytų ir neatsiims, ką naktigonis nutvėrė, jis neapleis Rėkyvos.
Jeigu kam pavyks pamatyti žilabarzdį senuką ir išgirsti jo raudą, palinkėkite, kad jis greičiau atgautų savo riešutus ir tęstų pertrauktą darbą. Tose apylinkėse ežerų labai mažai.

Tai buvo seniai, kai mūsų žemėje dėjosi nepaprasti dalykai.   Pabudo kartą vienas ūkininkas anksti rytą ir žvilgtelėjo pro langą. Staiga nustebęs ėmė šaukti:

Skaityti toliau.. »

Gairės: , , , ,

DVIRAGIO EŽERAS
Salos — tai vandens skalaujami kalneliai. Tarytum replėmis atgnybęs žemę, laiko ir plauja jų krantus ežeras Dviragis. Jo liemuo nutįsęs toli, iki pat Krylių kaimo. O nendrių ir meldų aplink ežerą devynios galybės, užgulti visi pakraščiai. Kai kur šis žaliasis ežero vainikas nutrūksta, kad parodytų
gelsvus smėlio klodus. Ten saulėtomis vasaros dienomis vaikų ir suaugusių knibždėte knibžda.
Dar viena Dviragio puošmena — tai vandens lelijos. Balti ir geltoni žiedai nuošalioje gūdumoje stiebiasi iš dugno į šiltą saulės glėbį. Šiomis grožybėmis gėrėtis ne kiekvienas gali, nes reikia gauti valtį ir nusiirti prie jų.
O kiek linguoja viksvų ir asiūklių! Kiek plūduriuoja maurų, dumblių ir kitų įvairių žolių. Ir kiek daug žuvų! O kur dar paukščių plazdenimas, vabzdžių zwimbimas!
Žavingas žemės kampelis Salos! Ar iš Kamajų į jas važiuosi, ar nuo Urlių kalvos žvelgsi, kiekvienoj vietoj vaizdas vis gražesnis ir patrauklesnis. Ežeras visur švyti. Tik vėjuotą, apsiniaukusią dieną jis rūstauja — pajuodęs šniokščia, putoja. . . Bet tyliais vakarais jis glūdi ramus ir lygus kaip veidrodis. Tada jo gelmėse žvaigždės maudosi ir mėnulis svečiuojasi.
Seniai seniai, Salų kalno papėdėje ežero nebuvo. Lygumoje žaliavo didžiulės pievos, krūmais apaugusios. Apylinkės gyventojai ten galvijus ganydavo. Čia piemenauti buvo lengva.
Kalnais buvo lyg tvora aptvertas. Ir varinėti galvijų nereikia. Drėgnose šilainėse žolės pilna, o nuo aukštumos žiūrint, visa lanka kaip ant delno. Pavojinga buvo tik paversmių sietuva. Jos šaltiniuose piemenys bandą girdydavo ir patys vandenį gėrė. O į raisto vidurį, apaugusį ilga žole, nedrįso niekas kojos kelti.
Ten nemažai narsuolių kiaurai nugarmėjo. Vieną kartą išpuolė eilė ganyti piemenei Šemurai ir dviem padėjėjams — Vaitučiui ir Aidukui. Vidurdienį, per pačią kaitrą, piemenę apėmė miegas, ir ji, atsigulusi pavėsin, užknarkė. Tuo tarpu piemenukai, likę be priežiūros, sumanė pajodinėti ant arklių. Išsirinko iš kaimenės eikliausius žirgus ir ėmė gaudyti viens kitą, lenktyniaudami aplink kalną. Taip beišdykaudami jie įsmuko liūnan. Žirgai bandė išbėgti, kapstėsi, kol visai nuilso. Vaikams šiaip taip pavyko užsikabinti ant palinkusių žilvyčių. Besikabaruojant nuo šakos ant šakos, Vaitučiui pabiro iš kišenės akmenėliai, o Aidukui — iškrito jo dūda akivaran. Ir ten, rodos, kas nors buvo gyvas, nes pradėjo jo dūdele dūduoti.
— Tū-tū-tūūū! Ko jūs čia braunatės į mano namus? — išgirdo vaikai.
Apačioje verpetai užvirė, kunkulai tik verčiasi, sukasi ir žiba saulėje. Ir kuo toliau, tuo ryškiau tviėskia šviesa, net akys raibsta. Staiga anga atsivėrė. Ir iškilo sidabro apsiaustu apsigaubęs ir aukso diržu susijuosęs jaunuolis.
— Vaje, kiek daug čia erdvės, — sušuko jis. — Kodėl aš ilgus amžius tūnojau tame ankštam požemy!
— Kas tu esi? — išsigandęs paklausė Vaitutis.
— Argi nematai? Ežeras esu, tik dar nežinau savo vardo. Gal tu man jį duosi?
— Oi, ne! Aš ir savo vardą pamiršau, — sušuko Vaitutis išgąsčio apimtas ir pasinėrė išsiliejusiame klane.
— Tai tu gal man pagelbėsi? — pasisuko Ežeras Aiduko pusėn.
— Ne, — užspringo vaikas. — Aš pats niekad nieko nesakau, o tik kartoju, ką kiti liepia. Paleisk mane! — sušuko ir nubėgo paskui
Vaitutį.
Ežeras pasivijo juodu, iškėlė ant savo delno ir tarė:
— Jeigu bijote manęs, aš judu paleisiu.
Bet pridėkite prie žirgų, kuriuos čia ganėt, dar visą bandą ir atiduokit savo drabužius, kuriais esat apsirengę. Tik tada galėsit eiti iš kur atėję.
Piemenukai iš baimės žadą prarado. Abu tik linkčiojo galvomis ir žvalgėsi, kuriame šone arčiau pieva.
Kai jie atsidūrė ant sausos žemės, šiek tiek atsigavo. O gražuolis ežeras rymojo kalno atšlaitėje ir užmigo.
— Tššš! Tyliai, kad tik jo nepažadintume!— ištarė Vaitutis.
Sulaikydami kvapą, abu nustypčiojo prie bandos ir stvėrė vytines ir pradėjo čaižyt gyvulius, varydami juos namo.
— Ak, šitaip! Tai apgaudinėjat mane? — įtūžęs pašoko Ežeras. — Negana to, kad sudrumstėt man ramybę ir, vardo man neišrinkę, pasprukti bandėte! Na, gerai. . . Mes čia pat dabar pasimušim! — sudundėjo jis griaustinio balsu ir ėmė taškyti vandenį, purkšt požemines sroves.
Aptemo saulė. Kalną ir ganyklą apgaubė tiršta migla. Pabudo piemenė Šemura ir nesuvokdama kas dedasi, pasileido bėgti išilgai slėnio, ieškodama Vaitučio ir Aiduko.
Susirinko žmonės ir nesuprato, kas atsitiko. Ganyklos loma iki pat debesų buvo uždengta rūko ir aprišta vaivorykščių juostomis.
O viduje, rodėsi, perkūnas trankosi ir žaibai plyksi. Retkarčiais pasigirsdavo Šemuros balsas, šaukiantis paklydusius piemenukus ir skęstančią bandą.
Užsirūstinęs Ežeras smarkavo ištisą popietę. Jau temstant piemenė Šemura užtiko dumblan įklimpusį jautį Dviragį ir pradėjo gailiai verkti, šaukdama:
— Dviragi, Dviragi!. . .
Ežerui patiko negirdėtas Dviragio vardas.
— Tai tu vadink ir mane Dviragiu! — sušuko jis ir vienu atodūsiu išsiliejo vanduo tarp kalvų.
Bematant išnyko rūkas, užgeso ir vaivorykščių spalvos. Skaidriam vandeny atsispindėjo kalnas ir žali apylinkių laukai.
Piemenukai, vengdami bausmės už pražudytus žirgus ir galvijų kaimenę, įlindo į krūmokšniais apaugusį pelkyną ir pavirto upeliais. Jie ir dabar renka vandenį ir pila į ežerą, bijodami, kad jis neišdžiūtų, ir žmonės nepamatytų jų nuskandintos bandos. Ir jie taip gudriai pasislėpė, kad apylinkių gyventojai iki šiai dienai neatspėja, kuris iš jų Vaitutis ir kuris Aidukas. Todėl šie upeliai taip ir liko be vardų.
O piemenaitė Šemura iš didelio sielvarto pavirto nedidele upe. Ji, priešingai, semia iš ežero vandenį ir neša jį Šetekšnos upėn. Mat, stengiasi surasti piemenukus ir išgelbėti gyvulius. Ežeras Dviragis visa tai mato ir šypsosi.
O jeigu kas sudrumsčia jo gelmių ramybę, jis būtinai reikalauja aukų, nes atsimena Vaitučio ir Aiduko pokštus.

Salos — tai vandens skalaujami kalneliai. Tarytum replėmis atgnybęs žemę, laiko ir plauja jų krantus ežeras Dviragis. Jo liemuo nutįsęs toli, iki pat Krylių kaimo. O nendrių ir meldų aplink ežerą devynios galybės, užgulti visi pakraščiai. Kai kur šis Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Vienas tėvas turėjo tris sūnus: du protingus, trečią kvailą. Kartą tėvas pasišaukia sūnus ir sako:
— Klausykite! Ką visi namuose beveiksimi, gal kuris iš jūsų norėtumėt pasaulyje laimės paieškoti?

Gairės: , , ,

Vienas vargingas žmogus turėjo vienturtį sūnų. Pasitaręs su žmona, nusprendė atiduoti jį mokytis amato:
–    Taip pats lengviau duoną užsidirbs ir mus vargšus senatvėj išmai­tins.
Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

Buvo du tikru broliu. Vienas pasidarė turtingas todėl, kad jis įspėjo savo talentą, o antrasis taipojau šeimininkavo, neturėdamas laimės, arba talento, Šeimininkauti. Tas turtingasis vieną vasarą padaręs talką ant mėšlavežio, o vargingasis, matydamas savo brolio talką, irgi tą patį darbą dirbo. Perpiečių laike, kada jau ėjo ing lauką Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

V ienas bernas ilgą laiką tarnavo pas vieną ūkininką ir neturėjo lai­mės. IŠ algos nieko nepelnė, nes šeimininkas jam atskaičiuodavo už žalą, kurią jis padarydavo. Užsitarnavęs viso labo buvo vieną sermėgą, kurią turėjo ant pečių. Neturėdamas laimės tarnauti už algą, sumanė dirbti pas tą patį ūkininką už didžiulį akmenį, esantį Skaityti toliau.. »

Gairės: , , ,

« Senesni įrašai § Naujesni įrašai »