APIE DU PANAŠIUS BROLIUS

Paupy buvo trobelė, joje gyveno senelis ir senelė; nieko jie daugiau neturėjo, tik vieną kalytę. Vasarą senelis su senele žuvaudavo, žiemą senelis blizgiaudavo, senelė namie verpdavo.

Vieną kartą senelis, sugrįžęs iš žūklės, rado gimusius du sūnus.
Nudžiugo senelis ir sako:
– Užauklėsim sūnelius, bus medinčiai!
Praėjus kiek metų, užaugo labai gražiai abu broliai ir buvo labai panašūs vienas į kitą. Jų prašomas, nupirko tėvas abiem po kumeliuką ir išleido į pasaulį laimės ieškoti.
Išjojo per laukus, per miškus ir užjojo kryžkelę, o kryžkelėj augo pušis. Sustojo broliai ir kalbasi:
– Kad mes josim abu drauge, tai nieko gero nesužinosim; jokim vienas vienu, kitas kitu keliu.
Taip susitarę, įkišo į pušį abu po peilį ir sukalbėjo:
katras pirma sugrįš į tą vietą, tuoj pažiūrės vienas kito peilį. Jeigu karo peilis bus surūdijęs, tai tas bus jau miręs. Paskui atsisveikino abu ir nujojo: vyresnis į dešinę, o jaunis į kairę.
Vyresnis bejodamas sutiko kiškį ir norėjo šauti, bet kiškis prašneko:
– Nešauk manęs, kai tau atsitiks kokia nelaimė, aš tau padėsiu.
Bernaitis dovanojo kiškiui gyvastį, užtat kiškelis dabar sekė paskui jį.
Toliau jodamas sutiko vilką. Norėjo jį šauti, bet tas prašėsi, kad nešautų, žadėdamas pagelbėti. Jaunikaitis jo pasigailėjo, tai ir vilkas paskui jį sekė.
Šitokiu būdu sutiko toliau ir liūtą, ir mešką. Jie irgi žadėjo jaunikaičiui padėti ir sekė jam iš paskos.
Po kiek laiko prijojo miestą ir pamatė, kad visas miestas mėlynai gedulu aptaisytas ir žmonės gedulingai apsivilkę. Jaunikaitis, norėdamas sužinoti, dėl ko šitas gedulas, paklausė kerdžių, šalia kelio galvijus ganantį. Tas atsakė, kad esanti karalaitė paskirta devyngalviam slibinui, akmeniniam urve gyvenančiam. Mat jis kasmet reikalaująs vieno žmogaus praryti, dėl to meta tokius pagaliukus, kam teks eiti slibinui į nasrus. Šiemet išmetė karalaitei, dėl to visas miestas ir žmonės, jos gailestaudami, apsidengė gedulu.
Tai išgirdęs, jaunikaitis sušėrė savo kumeliukui ir įjojo į miestą. Jodamas sutiko einant pulkus žmonių ir aukštam vežime vežant karalaitę mirti. Jaunikaitis sekė su visais žvėrimis paskui. Kada nuvežė į tą vietą, kur buvo urve slibinas, tai karalaitę vieną tenai paliko, o žmonės sugrįžo atgal. Greitai slibinas, išlindęs iš urvo, nasrus išžiojęs, pradėjo lervoti prie karalaitės, bet jaunikaitis tuojau užleido jį žvėrimis. Liūtas su vilku griebė slibiną ir suleido į jį nagus, o meška, nutvėrus slibino uodegą, turėjo jį, kad nebėgtų. Tada jaunikaitis  prišoko artyn ir su kardu nukapojo slibinui visas devynias galvas.
Nukapojęs išpjaustė iš jų liežuvius, susidėjo į terbą ir tarė karalaitei:
– Dabar eik namo. Slibinas jau negyvas!
Karalaitė jį prašė užeiti pas tėvą, karalius jam atsidėkosiąs, bet jaunikaitis atsisakė ir nujojo sau į miestą naktigulto, nes jau vėlu buvo.
O karalaitei kelią namo užstojo degučius ir, su kirviu grasydamas, liepė prižadėti, jog sakys tėvui, kad jis išgelbėjęs ją nuo mirties. Susirinkęs visas slibino galvas į maišą, degučius parvedė karalaitę namo ir tuoj karaliui pasigyrė, kad jis slibiną užmušęs, ir netgi jo galvas parodė. Karalius klausia dukterį, ar teisybė. Duktė, nebesitikėdama tikrojo išgelbėtojo
pamatyti, nenorom ištarė, kad degučius ją išgelbėjęs.
Kitaip bijojo ir sakyti, nes degučius žadėjo ją užmušti, jei ne taip sakysianti.
Karalius liepė degučių nuprausti ir gražiai aprengti. Paskui paleido žinią, kad atiduoda savo dukterį išgelbėtojui ir prašo visų šalių karalius ir ponus į vestuves. Užgirdo apie tai mūsų jaunikaitis ir pagalvojo: kas ten toks atsirado, kad giriasi išgelbėjęs karalaitę?
Nujojo su visais žvėrimis į vestuves ir pamatė, kad veda karalaitę į jungtuves su degučium. Tuoj padavė jis kiškiui raštelį, parašęs, kad jis ją išgelbėjo, tai kodėl ji už kito eina. Kiškelis šmurkšt tarp žmonių įlindo ir, užbėgęs karalaitei už akių, numetė po kojomis raštelį. Kai tik karalaitė, paėmus raštelį, perskaitė ir pamatė čia pat stovint jaunikaitį, kuris slibinui galvas nukapojo, tuoj pašaukė tėvą ir, parodžius jaunikaitį, pasakė, kad tas ją išgelbėjęs.
Degučius šoko ant jaunikaičio ir suriko:
– Ar turi tu ženklus, kad nukirtai slibiną? Aš nukirtau, nes aš jo galvas turiu!
Jaunikaitis atsakė:
– Galvas tai tu susirinkai, bet aš pirmiau liežuvius išsipjoviau.
Čia išpylė iš maišelio visus slibino liežuvius. Šoko žmonės pažiūrėti slibino galvų, kur degučius buvo atsinešęs, ir rado jas be liežuvių. Dabar karalius liepė degučių suimti, o jaunikaitį karalius paėmė už žentą.
Tame mieste, kur karalius gyveno, niekados saulė nešviesdavo, nes ją turėjo užstojusi laumė ragana.
Tuoj po vestuvių, kai išėjo mūsų jaunikaitis su karalaite į savo klėtį gulti, pamatė pro langą toli ant kalno mažą žiburėlį ir paklausė, kas ten gyvena.
Karalaitė atsakė, kad tai ragana, kuri turi saulę užstojus.
Rytojaus dieną jaunikaitis, niekam nežinant, pasiėmė savo žvėris ir išėjo ant kalno pas tą raganą.
Nuėjęs rado mažutę trobelytę, kurioj sėdėjo boba ir su šluota laikė užstojus saulę. Jaunikaitis liepė eiti laukan iš tos vietos ir numesti šluotą. Boba atsakė:
– Aš bijau tavo žvėrių: jie mane sudraskys. Štai yra katilas vandens, ėmęs pašlakstyk save ir žvėris, tada aš nebebijosiu.
Kai tik jaunikaitis pašlakstė, tuojau jis pats ir jo žvėrys pavirto akmenimis.
Jauniui jo broliui nusibodo keliauti po pasaulį, ir sugrįžo jis į tą pusę, kur abu su broliu buvo sukišę peilius. Rado brolio peilį surūdijusį ir tarė:
– Mano brolį jau nelaimė ištiko – eisiu jo ieškoti.
Ir nujojo tuo keliu, kur buvo brolis jojęs. Jis taip pat sutiko ir vilką, ir liūtą, ir mešką, norėjo kiekvieną šauti, bet žvėrys išsiprašė, kad jiems gyvastį dovanotų, ir sekė paskui jaunikaitį. Prijojo tą miestą, kur jo brolis buvo, ir pamatė, kad visas miestas gedulu apsidengęs. Klausė kerdžių, galvijus ganantį, dėl ko šitas miestas liūdi. Atsakė jam kerdžius:
– Dėl to, kad tavęs neberanda karalius. Kam gi tu pametei jo dukterį?
Tada suprato jaunis brolis, kad čia jo brolio būta, nes jie abu labai panašūs vienas į kitą. Kai tik įjojo į miestą, tuoj visas miestas nudžiugo, jį pamatęs.
Sužinoję karalius ir karalaitė išbėgo su džiaugsmu jo pasitikti ir klausė:
– Kurgi tu išbėgai, mus palikęs?
Su didele linksmybe ir muzikomis visi jį sutiko, ir su visais žvėrimis įsivedė karalius į savo dvarą. Nei karalius, nei karalaitė nepažino, kad čia ne vyresnysis, bei jaunis brolis.
Atėjus vakarui, išsivedė karalaitė jaunikaitį į klėtį gulti: tas pro langą pamatė ant kalno žiburėlį ir klausia, kas gi ten žiburiuoja. Karalaitė jam sako:
– Nebesakysiu dabar tau, nes kai anądien tik pasakiau, tuoj tu nuo manęs išbėgai.
Dabar jaunikaitis pagalvojo, ar nebus nuėjęs tenai jo brolis, ir būtinai norėjo sužinoti, kas ten yra. Prispirtinai kelis kartus klausiama, karalaitė nenoromis atsakė, kad ten gyvenanti ragana. Paskui ėjo gulti, bet jaunikaitis pasidėjo kardą tarp savęs ir karalaitės. Ši galvojo: „Kodėl gi šitaip jis daro? Toks pirmiau geras buvo!“
Kai tik karalaitė užmigo, jaunikaitis tuoj atsikėlė, pasiėmė savo žvėris ir išėjo ant kalno, kur gyveno ragana. Nuėjęs rado trobelytę ir joje bobą. Tuoj užkūrė:
– Kur padėjai mano brolį?
Boba ėmė gintis nežinanti, bet jaunikaitis užleido ją žvėrimis. Nusigando boba ir pradėjo prašytis, kad tik atgintų žvėris. Atnešė tokio vandens, ir kai tik su juo pašlakstė akmenis, tuoj atvirto žmogum jo brolis ir žvėrimis jo žvėrys.
Broliai abudu pasisveikino, o ragana norėjo vėl tą vandenį paslėpti, bet jaunis brolis ištraukė iš jos rankų katilėlį ir ėmė daugiau šlakstyti. Jam bešlakstant, akmenys virto žmonėmis ir gyvuliais, kuriuos ragana buvo užkerėjusi, o pats kalnas ėjo mažyn ir mažyn, pagaliau pasidarė visiškai lyguma, ir dabar niekas nebeužstojo saulės.
Paskui jaunis brolis atsisveikino su vyresniuoju ir parjojo namo tėvų prilankyti, o vyresnysis sugrįžo į karaliaus dvarą ir po uošvio galvos ilgai ir laimingai karaliavo.

Comments

comments

Gairės: , , , , ,

 1. Laura Jarutyte-Janciene’s avatar

  Nu va cia tai suprantu,tikra pasaka 🙂 super 🙂

 2. Liutauras’s avatar

  Tikrai gera pasaka, bet koks jos moralas? Dėkui

 3. Anonymous’s avatar

  Pati geriasia pasaka

 4. jurgita’s avatar

  Super pasaka

 5. DorisPleat’s avatar

  Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer201707

 6. Dorothyfer’s avatar

  Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil 3.0”:
  captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170718

 7. Arlenewax’s avatar

  Absolutely NEW update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170721

 8. Flossieflign’s avatar

  Revolutional update of SEO/SMM package “XRumer 16.0 + XEvil”:
  captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
  and more than 8400 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
  Good luck 😉

  XRumer20170725

 9. DonnaThiff’s avatar

  Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i need a best, some premium omega 3 fish oil. I’ve found this carlson omega 3 . What do you think about this Carlson brand?

 10. Pearlunent’s avatar

  Day ago i got some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna buy it with best price. Any idea?

 11. Pearlunent’s avatar

  Day ago i got some interesting info about Omega 3 stuff and now i really wanna get it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and now i wanna purchase it with best price. Any idea?

 12. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to buy it with good price. Any idea?

 13. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some amazing info about Omega 3 stuff and now i very wanna buy it. But i’m not absolutely sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to buy it with best price. Any idea?

 14. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some shocking info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not really sure which pluses will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to buy it with lowest price. Any idea?

 15. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i read some shocking info about Omega 3 foods and now i really wanna get it. But i’m not 100% sure which pluses will i have. I’ve found this omega 3 info , and now i want to get it with good price. Any idea?

 16. Pearlunent’s avatar

  Yesterday i got some amazing info about Omega 3 foods and now i very wanna buy it. But i’m not 100% sure which benefits will i have. I’ve found this omega 3 info , and currently i want to get it with best price. Any idea?

 17. Dannynes’s avatar

  ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
  Посмотрел и был в ШОКЕ….
  Вот ссылка на Ютуб
  https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

 18. Pearlunent’s avatar

  Day ago i read some amazing info about Omega 3 foods and now i really wanna buy it. But i’m not really sure which benefits will i have. I’ve got this omega 3 info , and currently i want to buy it with good price. Any idea?

 19. Fanniezet’s avatar

  Some time ago i learned new interesting knowledge about Omega 3 stuff and now i very want to buy it. But i want a quality, some premium omega 3 fish oil. I’ve got this premium omega 3 fish oil url. What do you think about this name?

 20. BaksSooky’s avatar

  Поехали в отпуск, и заболел ребенок, а деньжат маловато. Без усилий оформили ссуду онлайн, на кредитную карту пришли деньги мгновенно.Вернули через недельку уже дома. Никаких справок или поручителей. Необходим только лишь телефон и кредитка с которой можно снять всю ссуду буквально через несколько минут после утверждения заявки.
  Выручали подобные живые деньги и соседей, когда знакомому нужно было немедленно оплатить сессию. Ни одному человеку не надо толковать, унижаться и вымаливать. Лично выбираешь сумму и период возврата. Рекомендую абсолютно всем, кто очутился в сложной ситуации.

 21. DonaldEssek’s avatar

  It is a really great site!So much useful information and handy tips, thanks =)
  https://descriptionessay42.wordpress.com/2018/02/08/simple-method-to-get-specialist-essay/

 22. JamesBrumn’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Liberty consists in doing what one desires”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

 23. Michaelapota’s avatar

  I am sorry for off-topic, I am considering about building an interesting internet site for individuals. May possibly begin with publishing interesting information like”The average shelf-life of a latex condom is about two years.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts like right here

 24. Marvinlet’s avatar

  Sorry for off-topic, I am thinking about building an instructive website as a student. Will probably start with posting interesting facts like”“Ithyphallophobia”Please let me know if you know where I can find some related facts like right here

  https://mymu.000webhostapp.com/2016/03/essays-and-its-changing-elements-of-significance-12

 25. OscarTow’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  https://www.leisureconnect.com/usa-online-essay-writing-service-one-of-a-kind-4/

 26. MichaelNiz’s avatar

  I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

 27. Trackback from rapid keto on 2021/08/04 at 20:53

Atsakyti

Your email address will not be published.